Kalendarium

Kalendarium Komisji Episkopatu Polski ds. Misji 2017

 

Nasze kalendarium roku 2017, wyjątkowo pragniemy rozpocząć od najważniejszego tegorocznego wydarzenia, jakim był Jubileusz 50-lecia Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

50 lat w służbie misjom

Nauczanie Soboru o misyjnej naturze Kościoła oraz konkretne potrzeby misyjne, zaowocowało w 1967 r. inicjatywą powołania do życia Komisji, która w ramach Konferencji Episkopatu Polski miała zająć się sprawami misyjnymi, koordynacją animacji i formacji misyjnej oraz integracją środowisk misyjnych w Kościele w Polsce. Do współpracy Komisja zaprosiła diecezje i parafie oraz zgromadzenia zakonne. Uważano, że we wszystkich diecezjach powinni zostać powołani dyrektorzy diecezjalnych dzieł misyjnych, których zadaniem było prowadzenie animacji misyjnej. W każdym zaś zgromadzeniu winien był referent lub referentka do spraw misyjnych.

W początkach swego istnienia Komisja skupiła się na odbudowaniu zniszczonych struktur misyjnych z okresu międzywojennego. Ponieważ otwierały się powoli możliwości posyłania misjonarzy na placówki misyjne, Komisja zajęła się przygotowaniem, wysyłaniem oraz wspieraniem misjonarzy. Rok po powstaniu Komisji powołano do życia Biuro Misyjne (grudzień 1968 r.), określane później jako Krajowy Ośrodek Misyjny. Jego dyrektorem został o. Antoni Koszorz SVD, sekretarz Komisji. Biuro zajmowało się wydawaniem materiałów do animacji misyjnej oraz przygotowywało publikacje o charakterze informacyjnoformacyjnym. Wydało 38 numerów „Misyjnego Biuletynu Informacyjnego”. Biuro organizowało sympozja misjologiczne i wystawy, spotkania dyrektorów i promotorów misyjnych, przygotowywało obchody Niedzieli Misyjnej i Tygodnia Misyjnego oraz rekolekcje dla misjonarzy.

Przez ponad dwie dekady Biuro Misyjne realizowało także zadania statutowe Papieskich Dzieł Misyjnych, które uzyskały osobowość prawną w Polsce dopiero w 1990 r. Elementem scalającym przez dłuższy czas działanie Komisji Episkopatu Polski ds. Misji oraz nieoficjalną działalność Papieskich Dzieł Misyjnych była osoba biskupa Jana Wosińskiego. W latach 1972-1984 pełnił on funkcję przewodniczącego Komisji Misyjnej oraz dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych.

Biuro Misyjne kilka razy zmieniało swoją siedzibę. Najpierw funkcjonowało w pomieszczeniach przy ul. Dziekaniej 1, potem na plebanii przy parafii Najświętszej Maryi Panny na Nowym Mieście. Pod koniec 1982 r. przeniosło się na Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego. Po 31 latach działalności, przestało oficjalnie istnieć, a jego zadania przejął sekretariat Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, mieszczący się przy ul. Byszewskiej 1 w Centrum Formacji Misyjnej.

Agendy Komisji i jej posługa

Na czele Komisji Episkopatu Polski ds. Misji stoi przewodniczący wybierany spośród biskupów. Jego zadaniem jest piecza nad funkcjonowaniem i pracami Komisji, reprezentuje Komisję na spotkaniach Konferencji Episkopatu Polski, koordynuje animację, formację misyjną oraz współpracę misyjną w Kościele w Polsce.

Komisja miała 6 przewodniczących: abp Kazimierz Kowalski (1967-1972), bp Jan Wosiński (1972- 1984), bp Edmund Piszcz (1984-1994), abp Wojciech Ziemba (1994-2001), bp Wiktor Skworc (2001-2011) i bp Jerzy Mazur (od 2011). Przewodniczącego Komisji wspiera sekretarz Komisji, który prowadzi biuro, opracowuje sprawozdania, dba o archiwum oraz zajmuje się koordynacją działań poszczególnych agend Komisji. Pierwszym sekretarzem Komisji został o. Antoni Koszorz SVD, który pełnił tę funkcję przez 15 lat (1967-1982). Kolejnymi sekretarzami byli: ks. Wacław Kuflewski (1982-1994), ks. Jan Skorupski (1994- 1995), ks. Andrzej Halemba (1996-2003), ks. Czesław Noworolnik (2003-2008), ks. Tomasz Atłas (2008- 2011), a obecnie jest nim o. Kazimierz Szymczycha (od 2011).

W 2005 r. powołano do życia Krajową Radę Misyjną, która miała służyć jako forum spotkań, współpracy i zharmonizowania pomysłów i projektów misyjnych podejmowanych w Kościele. Została ona reaktywowana w 2013 r. i obecnie liczy 38 członków. Rada spotyka się celem omówienia zadań w dziedzinie animacji, formacji i współpracy misyjnej w Polsce.

Od 1 września 1984 r. funkcjonuje w Warszawie Centrum Formacji Misyjnej. Jego zadaniem jest przygotowanie intelektualne, językowe i formacja duchowa misjonarzy posyłanych na placówki misyjne. Biuletyn 2017.indd 4 iuletyn 2017.indd 4 2017-12-04 10:19:13 017-12-04 10:19:13 Podstawowy dstawowy czarny Komisja Episkopatu Polski ds. Misji 5/28 Boże Narodzenie, A.D. 2017 Pierwszym dyrektorem został ks. Wacław Kuflewski, potem ks. Henryk Kowalski, ks. Karol Bryś, ks. Andrzej Maciejewski SAC, ks. Andrzej Halemba, ks. Jan Skorupski, ks. Jan Wnęk, ks. Janusz Paciorek i ks. Jan Fecko. W ciągu 30 letniej działalności Centrum przygotowało na misje 1 033 osoby.

W lutym 1987 r. powstał Instytut Misyjny Laikatu. Jego pierwszym przełożonym został ks. Wacław Kuflewski, pallotyn. Od tego roku pierwsi świeccy zostali przyjęci na roczny kurs do CFM. Jednak z przyczyn organizacyjnych działanie Instytutu zostało zawieszone i reaktywowane dopiero w 2002 r. przez ks. Romualda Szczodrowskiego.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku sytuacja ekonomiczna w Polsce ustabilizowała się. Dlatego też w 2000 r. utworzono Krajowy Fundusz Misyjny oraz powstała MIVA Polska, zajmująca się zakupem środków transportu dla misjonarzy. Pierwszym dyrektorem MIVA Polska został ks. Marian Midura. Obecnie jest nim ks. Jerzy Kraśnicki.

Kolejnym ważnym krokiem w rozwoju struktur Komisji było powołanie do życia w 2005 r. Dzieła Pomocy „Ad Gentes”, w celu pozyskiwania funduszy na pomoc dla polskich misjonarzy na realizację projektów ewangelizacyjnych, charytatywnych, edukacyjnych i medycznych. Dzieło prowadzi animację misyjną w Polsce.

W ciągu tych 50 – ciu lat Komisji we współpracy z Papieskimi Dziełami Misyjnymi, zgromadzeniami zakonnymi i diecezjami zorganizowała trzy Krajowe Kongresy Misyjne. Były one impulsem do ożywienia zapału misyjnego, dzielenia się radością z pracy na rzecz misji oraz integrowały całą społeczność misyjną. Ostatni Kongres odbył się w 2015 r.

Wdzięczni Bogu i ludziom

Obecnie z Polski pracuje na misjach 2032 misjonarki i misjonarzy, a w ciągu 50 – ciu lat działalności Komisji z Polski wyjechało ponad 5000 misjonarzy. Z wdzięcznością myślimy o jej współpracownikach: Papieskich Dziełach Misyjnych, delegatach biskupa ds. misji we wszystkich diecezjach w Polsce, referentkach i referentach misyjnych w zgromadzeniach zakonnych, fundacjach, wspólnotach apostolskich, wspólnotach przygotowujących wolontariuszy misyjnych.

Sympozjum naukowe „Świeccy a misje”

W bogaty, całoroczny program Jubileuszowy, doskonale wpisało się Sympozjum naukowe „Świeccy a misje” zorganizowane w roku 50-lecia Komisji Episkopatu Polski ds. Misji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w dniu 21 czerwca 2017 r.

Uroczysta Gala z okazji 50-lecia działalności Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

W dniu 13 listopada br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala z okazji 50- lecia działalności Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Podczas uroczystości z udziałem abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, po raz pierwszy wręczono medale „Benemerenti in Opere Evangelizationis” honorujące osoby i instytucje najbardziej zasłużone dla misji. Wśród uczestników uroczystości byli też m.in. kard. Kazimierz Nycz, sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński, bp. Jan Piotrowski, przewodniczący Kapituły Medalu, arcybiskupi i biskupi – członkowie Komisji, a także misjonarze i misjonarki.

Abp Salvatore Pennacchio powiedział: „Papież Franciszek przy okazji spotkania na Modlitwie Anioł Pański w zeszłym roku powiedział, że świadectwo ludzi, którzy poświęcają się często z narażeniem własnego życia głoszeniu Ewangelii w najdalszych i najbardziej zapomnianych zakątkach świata, przypomina nam, iż Kościół nie potrzebuje biurokratów i sumiennych urzędników, ale misjonarzy z pasją.

Trzeba mieć Boży ogień w sercu, aby poświęcić się posłudze apostoła Bożego z dala od własnego środowiska, rodziny i wypróbowanych przyjaciół. Ale im bardziej ci bliscy są wypróbowani, tym bardziej można na nich liczyć w realizacji misyjnych zadań. W różnych krajach misyjnych, w których pełniłem posługę w nuncjaturach mogłem z bliska oglądać i podziwiać pracę wielu misjonarzy, także pochodzących z Polski, którzy byli całkowicie oddani ewangelizacji i pozostawali szczególnie blisko ludzkiego wsparcia.

Spotykamy się dziś w gronie misjonarzy i przyjaciół misji, aby podziękować im wszystkim i aby jeszcze bardziej budować przyjazną współpracę i braterską pomoc dla misjonarzy duchownych, osób konsekrowanych i wiernych świeckich, pracujących na pierwszej linii Kościoła misyjnego. Nam wszystkim rozumiejącym wagę misyjnej działalności na pierwszej linii i na zapleczu, życzę serc pełnych dobrych uczuć i umysłów bogatych w pomysły”. Nuncjusz ofiarował bp. Jerzemu Mazurowi błogosławieństwo papieża Franciszka oraz pamiątkowy srebrny medal papieski.

Słowa wdzięczności polskim misjonarzom „za bycie ambasadorami Polski” przekazał w imieniu rządu sekretarz stanu w MSZ Jan Dziedziczak. Powiedział: „Są miejsca, w których najbardziej, oprócz św. Jana Pawła II, znanymi postaciami są kardynał Adam Kozłowiecki czy ojciec Marian Żelazek, i to też jest pewne świadectwo, co znaczy praca polskiego misjonarza”.

Bp Jan Piotrowski, przewodniczący Kapituły Medalu, wyrażając radość ze spotkania na Zamku, zaznaczył: „Jesteśmy dziś tu tylko dlatego, że Pan Bóg obdarzył nas łaską wiary, a jak przypomniał w encyklice „Redemptoris missio” św. Jan Paweł II: „na mocy chrztu świętego wszyscy jesteśmy misjonarzami”. I niezależnie od tego, jakie są nasze zasługi, dziś wszyscy jesteśmy we właściwym miejscu. I gratuluję wszystkim, którzy są razem z nami w tym pięknym dniu”.

Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis”

Obchodząc Złoty Jubileusz, Komisja Episkopatu Polski do spraw Misji ustanowiła Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” za zasługi dla misyjnego dzieła Kościoła. Wpłynęło blisko 150 zgłoszeń kandydatów do tego wyróżnienia. Podczas uroczystej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie, w dniu 13 listopada br., Kapituła Medalu pod przewodnictwem bp. Jana Piotrowskiego wręczyła go 16 osobom i instytucjom najbardziej zasłużonym dla misji. Medal przyznano w czterech kategoriach: „za zasługi w dziele misyjnym”, „pomoc modlitewna i duchowa”, „pomoc materialna i finansowa misjom” oraz „informacja medialna”.

Kapituła Medalu uhonorowała nim przewodniczących Komisji Misyjnej: abp Edmunda Piszcza, abp Wojciecha Ziembę oraz abp Wiktora Skworca.

W kategorii „za zasługi w misyjnym dziele Kościoła” Medal otrzymał o. Antoni Koszorz SVD, werbista za wieloletnią i ofiarną posługę sekretarza Komisji Episkopatu Polski ds. Misji oraz animację i formację misyjną, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Ojciec Antoni Koszorz jest znany środowisku misyjnemu również jako redaktor czasopism misyjnych i organizator Ośrodka Migranta „Fu Shenfu” w Warszawie.

Medal otrzymała również siostra Alina Sienkiewicz ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki za gorliwą i pełnią miłości 46 letnią posługę lekarską wśród chorych i cierpiących Indian, katechizację dzieci i dorosłych oraz szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego w sercu Amazonii w Brazylii. W jej imieniu Medal odebrała s. Anna Świątek.

Trzecią osobą nagrodzoną Medalem w tej kategorii jest misjonarka świecka Zofia Kusy, do dziś pracująca wśród ubogich dzieci w slumsach i katechizująca w archidiecezji Sao Salvator da Bahia w Brazylii.

Za „pomoc modlitewną i duchową” medal otrzymała s. Anna Gurba, ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, misjonarka w Zambii (1994-1995), za nieustanne wspieranie misji cierpieniem oraz gorliwą, codzienną modlitwą. Medal odebrała siostra Agata Gurba.

Kapituła wyraziła wdzięczność ks. prał. Wacławowi Kuflewskiemu, misjonarzowi w Zambii, byłemu sekretarzowi Papieskiej Unii Misyjnej w Polsce, twórcy biuletynu misyjnego „Światło Narodów”, sekretarzowi Komisji Episkopatu Polski ds. Misji oraz delegatowi do spraw misjonarzy za szczególne zasługi przy powstaniu Centrum Formacji Misyjnej i Instytutu Misyjnego Laikatu w Warszawie oraz propagowanie tematyki misyjnej poprzez liczne publikacje książkowe.

Za wieloletnie ofiarne zaangażowanie w animację misyjną w diecezji i parafii, kolportaż prasy misyjnej, inicjatywy modlitewne, zwłaszcza różańcowe w intencji misji oraz organizację adoracji wieczystej i pomoc materialną dla misjonarzy została doceniona Medalem pani Zofia Bacławska.

W kategorii „za pomoc materialną i duchową” „Benemerenti” otrzymał pan Szymon Hołownia za systematyczne wspieranie duchowe i materialne misji, zwłaszcza poprzez realizację wielu projektów pomocowych dla Domu Dziecka w Kasisi prowadzonego przez Służebniczki Najświętszej Maryi Panny oraz cenne inicjatywy na rzecz ubogich dzieci w Zambii.

Medal otrzymali również państwo Irena i Eugeniusz Marszałek za wieloletnią troskę o misjonarzy i organizowanie materialnej i duchowej pomocy dla misji, za ofiarowanie cierpienia za misjonarki i misjonarzy, gościnność i wrażliwość na potrzeby misji.

Trzecią osobą uhonorowaną medalem został ks. Marek Mroczek, proboszcz parafii św. Mikołaja w Tylmanowej, inicjator Podhalańskiego Festynu Misyjnego, za wieloraką duchową i materialną pomoc misjom poprzez cenne inicjatywy pomocowe angażujące zwłaszcza dzieci, młodzież i chorych.

W kategorii „informacja medialna” Kapituła Medalu doceniła w tym roku Redakcję Radia Maryja za stałą, wieloletnią i owocną współpracę z Komisją w dziele animacji i formacji misyjnej wiernych w Polsce. Radio Maryja jest wiernym przyjacielem misji. Upowszechnia idee misyjne w audycjach radiowych, wywiadach z misjonarzami, transmisjach Mszy św. i katechezach. Jest wszędzie tam, gdzie dzieją się ważne dla misji sprawy.

Na wdzięczność zasłużyła również Redakcja Programów Katolickich Polskiego Radia za wieloletnią współpracę z Komisją Episkopatu Polski ds. Misji i jej agendami w dziele medialnej promocji misji. Redakcja prowadzi animację misyjną poprzez wywiady z misjonarzami oraz reportaże z działalności misjonarzy w ich miejscach posługi. Transmituje również uroczystości i wydarzenia misyjne.

Kapituła przyznała również Medal Tygodnikowi Katolickiemu „Niedziela”, który od lat, systematycznie informuje opinię publiczną w Polsce o misyjnym dziele Kościoła, bierze aktywny udział w animacji i formacji misyjnej prowadzonej przez agendy Komisji oraz wspiera liczne akcje misyjne.

Medal otrzymał również pan Robert Noga za zasługi w propagowaniu misji oraz pozyskiwanie i formację wolontariuszy misyjnych w mediach poprzez stronę internetową, filmy oraz programy radiowe i telewizyjne.

 

Uroczystość Objawienia Pańskiego 2017

W Uroczystość Objawienia Pańskiego Kościół w Polsce obchodzi Dzień modlitw w intencji misji. W minionym roku duszpasterskim, przeżywany jest pod hasłem: „Idźcie i głoście …” (Mt 10,7), dzień ten budzi w nas uczucie wdzięczności dla misjonarzy, którzy przynieśli światło wiary na polską ziemię i zaszczepili ją w sercach naszych przodków. Cieszymy się już tym skarbem wiary od ponad 1050 lat.

Mamy świadomość, że jeszcze prawie pięć miliardów ludzi na świecie nie słyszało o Chrystusie. Świat współczesny potrzebuje misjonarzy i misjonarek, którzy poniosą Dobrą Nowinę o zbawieniu aż po krańce ziemi, na współczesne peryferie. Chrystusowy nakaz: „Idźcie i głoście …” (Mt 10,7), pozostaje nieustannie naglącym zadaniem.

Hasło tego dnia: „Idźcie i głoście …” Z misjonarzami na peryferie świata, nawiązywało do słów Ojca Świętego Franciszka, który uczy nas, że trzeba, abyśmy całym sercem włączyli się w misyjny trud Kościoła. Bez względu na to, jakim powołaniem życiowym Bóg nas obdarzył, na mocy chrztu świętego wszyscy jesteśmy, jak uczy nas papież Franciszek, uczniami-misjonarzami (Evangelii Gaudium, 120) i podczas Mszy krzyżma św. w Wielki Czwartek dodał, że Kościół jest wezwany do tego, aby wyszedł na zewnątrz i skierował swe kroki na peryferie. Nie tylko te geograficzne, ale także egzystencjalne: peryferie tajemnicy grzechu, bólu, niesprawiedliwości, ignorancji; peryferie wszystkich rodzajów biedy.

Modlimy się za dzieło misyjne Kościoła, upraszając liczne i święte powołania misyjne, by nie zabrakło tych, którzy pójdą na „krańce świata”, by zgodnie z wolą Chrystusa nauczać i świadczyć. Swą modlitwą ogarniamy misjonarki i misjonarzy z Polski, którzy na wszystkich kontynentach przepowiadają Ewangelię i tworzą młode Kościoły. Dają oni codzienne Boga poprzez dzieła ewangelizacyjne, charytatywne, medyczne i edukacyjne. Misjonarze poprzez uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała ukazują miłosierne oblicze Ojca. Dzięki nim tak wielu ludzi może doświadczyć czułości i delikatności Bożego miłosierdzia.

Rano, o godz. 9.00 Mszę św. odprawił w Kościele Św. Krzyża ks. bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Kończąc homilię biskup podziękował serdecznie wszystkim, którzy wspierają swoimi modlitwami, cierpieniem i ofiarami misyjne dzieło Kościoła. Koncelebrowali z przewodniczącym Komisji misyjnej księża przygotowujący się do wyjazdu na placówki misyjne z Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. We mszy św. wzięły udział siostry zakonne z Centrum. Było bardzo zimno, dochodziło nawet do – 14 stopni Celcjusza, ale atmosfera na Placu Piłsudskiego była bardzo gorąca. Dużo radości i entuzjazm charakteryzuje dzisiejsze świętowanie Objawienia Pańskiego. Podczas uroczystości nasi wolontariusze z Centrum Formacji Misyjnej rozdawali gazetę „Pomagamy misjom”. Cieszymy się, że tak wiele osób było bardzo zainteresowanych misjami.

O. Kazimierz Szymczycha SVD, sekretarz Komisji misyjnej odprawił Mszę św. i homilię wygłosił w Krakowie-Łagiewnikach, podczas Mszy św. porannej, transmitowanej przez TVP1.

Tradycyjnie już w tym dniu, poprzez ofiary na tacę, wspierano ogólnopolski fundusz misyjny, z którego utrzymuje się Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, przygotowujące przyszłych misjonarzy do pracy w krajach misyjnych oraz misjonarzy i misjonarki pochodzących z Polski.

 

W dniach 18-24 stycznia bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji odwiedził z ks. prał. Zbigniewem Sobolewskim i o. dr Kazimierzem Szymczychą polskich misjonarzy w Tanzanii

Okazją do wizyty było poświęcenie gmachu szkoły podstawowej w Centrum Edukacyjnym im. św. Maksymiliana Kolbego w Segerea, jednej z dzielnic Dar es Salaam. Przewodniczący Komisji misyjnej spotkał się z misjonarkami i misjonarzami w Mwanza oraz Dar es Salaam. Pierwsze dwa dni wizyty zdominowały spotkania z siostrami zakonnymi, fideistami oraz wolontariuszami świeckimi w ośrodku prowadzonym przez Stowarzyszenie Misji Afrykańskich w Mwanza. 19 stycznia wieczorem ks. bp odprawił Mszę św. o miłosierdziu Bożym dla misjonarzy z tego rejonu. W homilii zwrócił uwagę na treść objawień św. Faustyny Kowalskiej i wezwał do nieograniczonej ufności wobec Bożego miłosierdzia. Wyraził wdzięczność misjonarzom za ofiarne posługiwanie na misjach, za to, że są świadkami miłosierdzia Kościoła.

Następnego dnia odbyło się spotkanie robocze, podczas którego ks. bp podziękował misjonarzom w imieniu Komisji i Kościoła w Polsce za ich ofiarną pracę na misjach. Gość omówił sytuację Kościoła w Polsce, przybliżył wydarzenia ubiegłego roku oraz rozmawiał z misjonarzami na temat roli i miejsca świeckich misjonarzy i wolontariuszy w Kościele misyjnym. Wiele miejsca poświęcono informacjom z MIVA Polska oraz Dzieła Pomocy "Ad Gentes". Wieczorem, podczas Mszy św. przewodniczący Komisji misyjnej mówił o powołaniu misyjnym. Biskup przypomniał wspaniałe postaci polskich misjonarzy, męczenników franciszkańskich z Pariacoto oraz bł. Władysława Bukowińskiego. Zachęcał do wierności i wytrwania w powołaniu i misji, ukazując modlitwę i adorację jako źródłu duchowej mocy każdego misjonarza. Po Mszy św. wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem i spożyli wieczerzę wigilijną. Kolędy i pastorałki sprawiły, że wszyscy poczuli się jak w Polsce.

Goście z Polski spotkali się z arcybiskupem Mwanzy abp Juda Thaddeusem Ruwa'ickim O.F.M. Cap. Arcybiskup serdecznie dziękował za pracę misjonarzy i apelował, aby Polska nadal okazywała się hojna posyłając dobrze przygotowane siostry i kapłanów do posługi misyjnej w Tanzanii.

Po powrocie do Dar es Salam, do wspólnoty franciszkańskiej ks. bp Jerzy Mazur przewodniczył uroczystej Eucharystii w kościele parafialnym w Segerea, gdzie od lat posługują ojcowie franciszkanie. prowadzą oni jeszcze dwie parafie w mieście. We Mszy św. wzięło udział 2000 wiernych. W homilii bp Jerzy ukazywał im Chrystusa jako jedynego Zbawiciela i wzywał do zawierzenia się Jemu. - On jest Zbawicielem. we wszystkich okolicznościach możemy zdać się na niego. Idźmy do Chrystusa z ufnością i powtarzajmy "Jezu ufam Tobie"!, a nie zostaniemy nigdy zawiedzeni - zapewniał kaznodzieja. Po Mszy św. ks. biskup spotkał się z wiernymi i przekazał im 2000 medalików z Matką Bożą.

Po południu ks. biskup spotkał się z polskimi misjonarkami i misjonarzami, którzy posługują w stolicy i okolicach. Misjonarze opowiadali o swej pracy, ukazywali realia Kościoła w Tanzanii, któremu zagrażają fundamentaliści islamscy oraz rozmaite sekty. Goście z Polski dzielili się pracą Dzieła Pomocy "Ad Gentes" oraz MIVA Polska, mówili o problemach polskiego Kościoła i o sytuacji społecznej i politycznej w Polsce.

 

Z Tanzanii ks. bp Jerzy Mazur oraz o. Kazimierz Szymczycha i ks. Zbigniew Sobolewski udali się na Madagaskar

Pobyt od 24 do 31 stycznia obfitował w spotkania z wiernymi, wspólną modlitwę oraz rozmowy z misjonarzami. Goście z Polski zamieszkali w Domu Episkopatu Madagaskaru, gdzie mieli możliwość spotkać przewodniczącego Konferencji Episkopatu Madagaskaru oraz kilku innych biskupów, którzy przybyli na spotkanie z kard. Parolinem. Jednym z pierwszych spotkanych był bp Zygmunt Robaszkiewicz ordynariusz diecezji Morombe.

W dzielnicy stolicy Ambatote, parafii prowadzonej przez Księży Werbistów, ks. bp Jerzy Mazur odprawił Mszę św. dla licznej rzeszy wiernych. Po Mszy św. odbyła się prezentacja tańców i pieśni malgaskich, którą przygotowały grupy parafialne. W środę, wczesnym przedpołudniem, ks. bp Jerzy Mazur odwiedził Nuncjaturę Apostolską i spotkał się z abp Paolo Rocco Gualtieri. Nuncjusz wspominał Światowe Dni Młodzieży w Krakowie oraz wspaniałe wspomnienia, jakie pozostawiły w sercach młodych z Madagaskaru. Dużo uwagi poświęcono formacji duchowieństwa oraz trosce o powołania zakonne i kapłańskie. - Madagaskar cieszy się licznymi powołaniami, ale trzeba starannie ej kształtować - mówił nuncjusz. - Jest to Kościół młody, dynamiczny, otwarty na działanie Ducha Świętego, stąd jest wiele pracy dla duszpasterzy. Madagaskar ma ducha misyjnego, posyła już swych misjonarzy - dodał abp Gualtieri. Tego samego dnia ks. bp Jerzy odprawił Mszę św. i spotkał się w Itaosy z misjonarzami. Na spotkanie przybyli oblaci, werbiści, saletyni, ojciec jezuita, siostry franciszkanki, siostra orionistka i duchacze. Następnego dnia goście z Polski udali się do Antsirabe, gdzie odwiedzili szpital prowadzony przez siostry franciszkanki misjonarki Maryi, misję saletynów, a wieczorem spotkali z kolejną grupą misjonarzy.

W piątek, 27 stycznia ks. bp Jerzy Mazur dotarł do Fianarantsoa, a następnie spotkał się z kamilianami w Fianar. Tutaj odbyło się spotkanie z misjonarzami pracującymi w regionie. Przewodniczący Komisji misyjnej odprawił mszę św. i spotkał się z trędowatymi i ich rodzinami w kaplicy, w której posługują ojcowie kamilianie. W sobotę goście z Polski odwiedzili szpital kamilianów, a następnie udali się do leprozorium i modlili się w Maranie, w szpitalu dla 200 chorych stworzonym przez bł. Jana Beyzyma SJ. Pielgrzymi z Polski modlili się na grobie o. Beyzyma, ciesząc się, że mogą tu być w Światowym Dniu Chorych na Trąd. Polskim akcentem w świątyni jest wspaniały obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

Kolejne dni pobytu na Madagaskarze wypełniły spotkania z seminarzystami ojców oblatów, orionistów, kamilianów i werbistów. Odwiedzając miejsca formacji młodych zakonników, ks. bp mówił o wierności powołaniu. Zachęcał do tego, by zatroszczyć się o silną więź z Chrystusem, by uczyć się na uniwersytecie jakim jest klęcznik. - Będziecie wtedy mogli, jak św. Jan Vianey dawać ludziom właściwe odpowiedzi na ich pytania i wątpliwości. Będziecie wspaniałymi kapłanami - mówił ks. bp Jerzy. Podczas mszy św. w parafii werbistowskiej bp Jerzy Mazur pobłogosławił 250 młodych, przygotowujących się do chrztu w Wielką Sobotę.

Spotkaliśmy wspaniałych, życzliwych i bardzo przyjaznych ludzi. Malgasze są niezwykle uprzejmi i uczynni. Cieszy nas to, że Kościół tu jest młody, spragniony Boga, bogaty w modlitwę. Dowiedzieliśmy się, że mimo, iż na Madagaskarze brakuje jeszcze kapłanów, Kościół ten już wysyła swoich misjonarzy. To piękny i budujący znak ducha misyjnego - stwierdza bp. Jerzy Mazur.

 

Misjonarz na Post

Już po raz czwarty ruszyła ogólnopolska akcja duchowego wsparcia misjonarzy "Misjonarz na Wielki Post" przez modlitwę, ofiarowanie cierpienia i trudów życia w ich intencji oraz post. patronat nad akcją prowadzoną przez największe czasopisma misyjne objęli: ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. W ubiegłym roku 12300 osób z całej Polski zobowiązało się do modlitwy i wyrzeczeń w intencji polskich misjonarek i misjonarzy. - Projekt skierowany jest do wszystkich. Przystąpienie do niego nie wymaga żadnych nakładów finansowych. Chodzi tylko i aż o modlitwę w intencji wybranego misjonarza – wyjaśnia o. Marcin Wrzos OMI, redaktor naczelny „Misyjnych Dróg”.

– Jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski z radością, kolejny raz obejmuję to wydarzenie swoim patronatem, zapewniając o modlitwie w intencji Organizatorów i Uczestników. Chciałbym jednocześnie zadeklarować, że osobiście włączę się w tę inicjatywę – powiedział abp Stanisław Gądecki.

Projekt „Misjonarz na Post”, jest wspólną inicjatywą portalu misyjne.pl oraz najważniejszych polskich czasopism misyjnych: „Misjonarza” (werbiści), „Misjonarzy Kombonianów” (kombonianie), „Misji Salezjańskich” (salezjanie), „Echa z Afryki i innych kontynentów” (klawerianki), „Posyłam Was” (Pallotyński Sekretariat Misyjny), Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl, „Misji Dzisiaj” i „Świata Misyjnego” (Papieskie Dzieła Misyjne) oraz „Misyjnych Dróg” (oblaci). Projekt wspierają Komisja Episkopatu Polski ds. Misji oraz m.in. deon.pl, Adonai.pl, opoka.news i czasopismo "Miłujcie Się".

Aby włączyć się w akcję trzeba wejść na stronę www.misjonarznapost.pl i wypełnić znajdujący się tam formularz. Należy podać imię i nazwisko oraz adres e-mail, a następnie wybrać kraj pobytu misjonarza, który ma zostać otoczony modlitwą podczas Wielkiego Postu.

Także Dzieło Pomocy "Ad Gentes" propagowało tę akcję i pozyskało wiele osób dla modlitwy. W tym momencie już pozyskaliśmy 150 osób, które przyrzekły codzienną modlitwę za misjonarzy.

 

Wakacyjne spotkanie misjonarzy i misjonarek

W dniach 19-22 czerwca odbyło się Wakacyjne Spotkanie Misjonarzy i Misjonarek. Przybyli oni licznie ze wszystkich kontynentów, by podzielić się swoim doświadczeniem pracy misyjnej. Około 100 osób, księży, zakonników, sióstr zakonnych i świeckich misjonarzy spędziło czas w domowej atmosferze w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie.

Jako organizatorzy zawsze podkreślamy, że to miejsce jest domem naszych misjonarek i misjonarzy, tutaj zawsze znajdą oni miejsce dla siebie; tu wszyscy mogą poczuć się u siebie. W istocie, Centrum Formacji Misyjnej przygotowuje osoby gotowe do wyjazdu do pracy misyjnej od ponad 30 lat. Historię tego domu piszą przede wszystkim ludzie. Wielu obecnych na zjeździe misjonarzy podkreślało, że jest to okazja do spotkań, rozmów, wymiany doświadczeń, lepszego poznania się oraz wspólnej modlitwy jak również ważne są dla nich te spotkania z przyjaciółmi; z tymi, z którymi przygotowywali się do pracy misyjnej.

Pierwszego dnia spotkania, podczas Mszy św. porannej, bp Jerzy Mazur, także wieloletni misjonarz, w sposób szczególny docenił tych, którzy przeżywali w tym roku jubileusze – kapłańskie, zakonne czy pracy misyjnej. Następnie, aby podkreślić znaczenie tegorocznych wydarzeń maryjnych, uczestnicy spotkania wysłuchali m.in. wykładu O. prof. dr hab. Grzegorza Bartosika OFM Conv., Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, na temat Objawienia maryjne w Fatimie i Gietrzwałdzie w kontekście współczesnej ewangelizacji. Od Pana Marcina Przeciszewskiego, prezesa KAI-u usłyszeli o aktualnych wyzwaniach Kościoła w Polsce. Ksiądz dr Paweł Rytel Adrianik, Rzecznik Prasowy Konferencji Episkopatu Polski mówił bardzo interesująco o tematyce Kościół a media w Polsce.

Misjonarzy odwiedził również Jan Dziedziczak, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, który podkreślał, że każdy polski misjonarz i misjonarka, to ambasador Polski w świecie. Misjonarze pytali o możliwości pomocy rozwojowej ze strony Państwa Polskiego poprzez nasze placówki dyplomatyczne w krajach gdzie posługują. Poruszono problem możliwości odbioru TVP Polonia i Polskiego Radia, co jest dla nich istotne w utrzymywaniu kontaktu z krajem i pozwala śledzić bieżące wydarzenia.

Ciekawe było również wystąpienie Państwa Ewy i Lecha Kowalewskich zatytułowane: Peregrynacja Ikony Częstochowskiej „Od Oceanu do Oceanu” przez świat w obronie życia. Peregrynacja Ikony Częstochowskiej „Od Oceanu do Oceanu” rozpoczęła się 28 stycznia 2012 roku na Jasnej Górze poświęceniem i przyłożeniem do oryginału wędrującej Ikony. Inicjatywa wychodziła od liderów świeckich ruchów pro-life z różnych krajów, także prawosławnych, który pierwsi wyszli z inicjatywą przewiezienia Ikony linią frontu zmagania pomiędzy cywilizacją śmierci, która atakuje chrześcijańską cywilizację życia. Każdy ruch zwrócił się do swoich biskupów z prośbą o błogosławieństwo i pomoc.

Misjonarki i misjonarze zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa w trakcie ataku terrorystycznego na placówkę misyjną. Zostali poinformowani o tym, w jaki sposób komunikować się w razie zagrożenia życia, jak wtopić się w miejscową społeczność, tak by nie zwracać na siebie uwagi terrorystów czy bandytów. Nasi misjonarze często posługują w krajach muzułmańskich, gdzie nie ma sprzyjającej atmosfery wobec chrześcijan, szczególnie katolików.

Następnego dnia (21 czerwca), misjonarze wzięli udział w Sympozjum naukowym „Świeccy a misje”. Ostatniego dnia uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. bp Marek Solarczyk, biskup pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej, który życzył misjonarzom nowego zapału, który rodzi się z wiary w Jezusa Chrystusa, ponieważ tylko ona zakorzeniona w Jezusie Chrystusie nadaje sens posłudze misjonarskiej.

 

W Światowy Dzień Misyjny pozdrawiam was słowami św. Pawła z drugiego czytania: „Łaska wam i pokój”. Ten dzień – jak w Orędziu papież Franciszek pisze - zwołuje nas wokół osoby Jezusa, „pierwszego i największego głosiciela Ewangelii” (Evangelii nuntiandi, 7), który nieustannie posyła nas na przepowiadanie Ewangelii miłości Boga Ojca w mocy Ducha Świętego” – powiedział bp Jerzy Mazur podczas Mszy św. w kościele św. Krzyża w Warszawie w Światowy Dzień Misyjny, 22 października 2017 r.

W tym roku obchodzimy ten dzień i cały Tydzień Misyjny pod hasłem: „Idźcie i głoście”. Tę misję wychodzenia i głoszenia Ewangelii Kościół wypełnia od Pięćdziesiątnicy, kiedy to Apostołowie otrzymali Ducha Świętego, zostawiając w Wieczerniku strach i lęk, z wielką mocą oraz odwagą wyszli aż po krańce ziemi. Tę prawdę przypomina nam w drugim czytaniu św. Paweł, że głoszenie Ewangelii wśród Tesaloniczan nie dokonało się samym tylko słowem, lecz mocą i działaniem Ducha Świętego oraz wielką siłą przekonania”. Niedziela Misyjna przypomina nam słowa św. Jana Pawła II, że „Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości” (Redemptoris missio, 86). Te słowa uwrażliwiają nas na zaangażowanie się w działalność misyjną Kościoła. Misje ad gentes są dziś ważne: ponad pięć miliardów ludzi oczekuje Ewangelii. Wydaje się, że św. Jan Paweł II nadal woła: Odwagi, przestańcie być niezdecydowani! Potrzebujemy jak Apostołowie wejść do Wieczernika, by tam zostawić strach, lęk i niezdecydowanie a napełnić się radością, nadzieją i odwagą, by z mocą Ducha Świętego i zdecydowanie iść i głosić, by iść i kochać, by iść i czynić uczniami, by iść i służyć, by iść i opatrywać rany zbolałych.

Dzisiaj nasza myśl i ofiarność biegnie ku Papieskim Dziełom Misyjnym, które są wyrazem troski Ojca świętego i całego Kościoła o misje. We wszystkich kościołach na świecie przeprowadzana jest zbiórka na Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Zebrane środki służą wsparciu młodych Kościołów w różnych projektach misyjnych: budowy kościołów, szkół, szpitali i innych placówek służby zdrowia, studni, domów parafialnych, pomocy najbiedniejszym, głodującym a także formację katechistów i na cele ewangelizacji – mówił przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Biskup gorąco zachęcał do włączenia się w dzieło misyjne Kościoła. - Wiemy, że misjonarze „oddają Bogu co do Niego należy”. Starają się pozyskiwać cały świat dla Niego. Dzieląc się wiarą, udzielając chrztu świętego i gorliwie głosząc naukę Bożą, prowadzą ludzi do Boga. Odnawiają w nich obraz Boży i podobieństwo Boże. Budzą nadzieję na lepsze życie poprzez konkretne dzieła miłości. To jest i nasze powołanie, gdyż wszyscy z mocy chrztu świętego i bierzmowania jesteśmy uczniami-misjonarzami Chrystusa. Oddajmy zatem Bogu, co Boskie starając się zdobywać serca niewierzące i obojętne dla miłości Bożej. Chrystus pozwala nam na różne sposoby wypełnić nasze powołanie misyjne.

Zachęcam zatem i zapraszam wszystkich do włączenia się w misyjny trud Kościoła. Dzieci i młodzież zapraszam do zaangażowania misyjnego w parafiach i szkołach. Cieszy to, że działają w Polsce liczne dziecięce grupy misyjne, które pozwalają najmłodszym odkrywać bogaty świat misji. Cieszy nas również to, że młodzież, zwłaszcza bierzmowana, nie pozostaje obojętna na misyjne zmagania Kościoła. Rozwija się wolontariat misyjny wśród młodych. Poprzez wyjazdy na placówki misyjne, doświadczają oni Kościoła, który głosi Ewangelię i daje świadectwo miłości Chrystusa.

Papież Franciszek w Orędziu powiedział: „Młodzi są nadzieją misji”. Kochani młodzi bądźcie naszego Kościoła bądźcie nadzieją misji. Ewangelizujcie swoimi metodami waszych rówieśników i aż po krańce ziemi. Ogłaszajcie Dobrą Nowinę na cyfrowym kontynencie, na Facebooku. Nie bójcie się! Ewangelizujcie. Jezus was wzywa. Jezus was potrzebuje.

Chorych i starszych proszę o ofiarowanie w intencji misji swych trudów i cierpień. Zwłaszcza w miesiącu październiku ofiarujmy modlitwę różańcową za misje. To również jest ważny sposób uczestnictwa w misji Kościoła. Wszystkich proszę o modlitwę i ofiarność, które pomogą naszym misjonarzom w wypełnieniu ich misji.

Ta Niedziela Misyjna wszystkich nas zachęca do nieustannego wychodzenia. Chodzi o „wyjście z własnej wygody i zdobycie się na odwagę, by dotrzeć do wszystkich peryferii potrzebujących światła Ewangelii” (Evangelii gaudium 20). Iść na peryferie, na miejsca gdzie żyją ludzie, to nie tylko po to, aby głosić Ewangelię, ale zobaczyć, jak ubodzy nią żyją. Jak powiedział kard. Tagle: „Ewangelia, którą żyją ubodzy, jest dla mnie cudem, ponieważ ci ludzie, którzy nie mają jedzenia, domu, wykształcenia, umieją kochać, mają prawdziwą nadzieję, umieją się dzielić. To jest Ewangelia, którą się żyje”.

W imieniu nas wszystkich pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim misjonarzom i misjonarkom, którzy głoszą Ewangelię aż po krańce ziemi. A w ich imieniu wyrażam wdzięczność wszystkim, którzy wspomagają misje poprzez pomoc duchową i materialną, ofiarowanie swoich cierpień.

Prośmy Ducha Świętego, by umacniał nas swoją mocą w niesieniu Ewangelii aż po krańce ziemi oraz wspieraniu misji i misjonarzy. A Maryja niech wstawia się za nami, byśmy mogli zyskać świętą śmiałość poszukiwania nowych dróg, aby do wszystkich dotarł dar zbawienia.

 

Nuncjusz Apostolski odwiedził Centrum Formacji Misyjnej i wszystkie agendy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

– Pomaganie człowiekowi daje szczęście. Sam byłem nuncjuszem w krajach misyjnych, i wiem, jak wygląda praca misjonarzy duchownych, zakonnych i świeckich. Nie pomagają wielkim tego świata, ale właśnie tym najbardziej potrzebującym, którzy nie mają czym się odpłacić, jak tylko tym, że cenią sobie poznanego Jezusa i starają się według swoich możliwości żyć zgodnie z Jego nauką. To jest radość misjonarza – powiedział abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce podczas Mszy św. w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie.

Przedstawiciel Ojca Świętego odwiedził 6 listopada br. uczestników roku formacyjnego na zaproszenie bp. Jerzego Mazura SVD, przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. We Mszy św. wzięli udział także wykładowcy i lektorzy Centrum oraz pracownicy agend Komisji Misyjnej. Zebrani modlili się w intencji zmarłych misjonarek i misjonarzy oraz darczyńców misji, którzy odeszli po nagrodę do Pana w tym roku.

– Drodzy Bracia i Siostry, z dużą radością przyjąłem zaproszenie na tę Mszę św. Przyjechałem tu pełen wdzięczności dla Was, przyszłych misjonarek i misjonarzy oraz tych, którzy tu na miejscu wspierają i będą wspierać Waszą daleką pracę apostolską. Dużo się mówi o misyjności Kościoła. Wy nie tylko o tym mówicie, ale realizujecie ją w swoim życiu.

– Dzisiejsze czytania mówią o trzech sprawach: że Pan jest w centrum, że miłość jest istotna i że pomoc potrzebującym daje szczęście. Bez Boga w centrum własnego życia człowiek nie może zbyt dużo uczynić, „albowiem z Niego, przez Niego i dla Niego jest wszystko”. Pracując dla innych, niosąc innym Jezusa, mówiąc o Nim trzeba zachować i pielęgnować osobowy kontakt z Bogiem. Zwłaszcza, gdy dokonuje się to w trudnych warunkach misyjnych, w większej samodzielności i osamotnieniu. W takich sytuacjach mogą pojawiać się dwa niebezpieczeństwa: poleganie tylko na swoich menadżerskich umiejętnościach albo poddanie się zniechęceniu z powodu ogromu pracy i nie zawsze widocznych jej owoców. Jeśli przepowiadamy Jezusa, to jesteśmy wysłannikami Boga, pracujemy w Jego imię i On na pewno jest z nami, choć Jego obecność czasami jest na tyle dyskretna, że trudno zauważalna – mówił abp Salvatore Pennacchio.

Po Mszy św. Nuncjusz Apostolski mówił o tym, że on również jako mały chłopiec pragnął zostać misjonarzem i to pragnienie po części się spełniło. Przez długie lata, nim został nuncjuszem w Warszawie, Ksiądz Arcybiskup posługiwał w krajach misyjnych w Afryce i Ameryce Łacińskiej i zna dobrze realia pracy misyjnej. Gość zachęcił przygotowujących się do posługi misyjnej misjonarki i misjonarzy do gorliwej modlitwy, która jest niezbędna, aby wypełnić powołanie misyjne. Przytoczył przykład Matki Teresy z Kalkuty, która właśnie z modlitwy czerpała siłę do swej pracy apostolskiej i służby ubogim.

 

LICZBA POLSKICH MISJONARZY

Stan na 01.10.2017 r. wg. danych zgłaszanych do archiwum Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

Kontynent

Razem

Kapłani

Fidei donum

Osoby świeckie

Siostry zakonne

Zakonnicy

Afryka i Madagaskar

811

81

26

366

338

Ameryka Łacińska i 
Karaiby

802

169

20

180

433

Ameryka Północna

20

6

1

1

12

Azja i Azja Mniejsza

333

43

9

137

144

Oceania

66

12

1

8

45

Status – liczba wszystkich

2032

311

57

692

972

 

 

CENTRUM FORMACJI MISYJNEJ

Wręczenie krzyży misyjnych

Nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio poświęcił i nałożył krzyże misyjne duchownym i świeckim misjonarzom i misjonarkom, którzy już niebawem ewangelizować będą w najdalszych zakątkach świata. Posłanie miało miejsce podczas uroczystej Mszy odpustowej ku czci św. Wojciecha – biskupa, misjonarza, męczennika.

Krzyże misyjne otrzymały 22 osoby: kapłani diecezjalni, zakonnicy i siostry zakonne. Pochodzą z archidiecezji częstochowskiej, diecezji ełckiej, diecezji kamieniecko-podolskiej, archidiecezji warszawskiej i warszawsko-praskiej, diecezji opolskiej i tarnowskiej, toruńskiej i gnieźnieńskiej oraz zgromadzeń zakonnych: Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego, Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Zgromadzenia Ojców Franciszkanów Konwentualnych, Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza, Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej. Misjonarze i misjonarki będą pracować m.in. w: Peru, Argentynie, Kolumbii, RPA, Ugandzie, Boliwii, Kamerunie, Chile, Kongo, na Kubie i Ukrainie.

Obrzęd wręczania krzyży misyjnych ma długoletnią tradycję. Po raz pierwszy uczynił to papież Jan Paweł II podczas swojej pierwszej wizyty w Gnieźnie 3 czerwca 1979 r. 18 lat później, w 1997 r., podczas drugiej wizyty Papieża Polaka u grobu św. Wojciecha ceremonię powtórzono. Rok później, dzięki inicjatywie abp. Henryka Muszyńskiego, weszła ona na stałe do programu gnieźnieńskich uroczystości odpustowych.

 

Zakończenie roku formacyjnego

2 czerwca został zamknięty rok formacji 2016/2017 w CFM. W kaplicy Centrum pw. Św. Cyryla i Metodego, celebrowana była dziękczynna Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Jerzego Mazura. W trakcie uroczystej Eucharystii bp Mazur podkreślił, że misjonarz powinien być świadkiem Zmartwychwstałego Chrystusa niosąc innym nadzieję. – Pan posyła was na peryferie geograficzne i egzystencjalne współczesnego świata, byście szli i głosili innym Dobrą Nowinę o Zbawieniu językiem miłości, bo tylko on jest w stanie dotrzeć do drugiego człowieka– powiedział. Formację ukończyło 18 osób: 7 kapłanów diecezjalnych z 5 diecezji: częstochowska – 1, ełcka – 1, kamienieckopodolska – 1, opolska – 1, tarnowska – 3; 3 kapłanów zakonnych: Pallotyni - 1, Franciszkanie – 1, Franciszkanie Konwentualni – 1 i jeden kleryk pochodzący z diec. poznańskiej, 6 sióstr zakonnych z 5 zgromadzeń: Siostry Służki NMP Niepokalanej – 1, Córki Bożej Miłości – 1, Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo- 1, Franciszkanki Rodziny Maryi – 2, Służebnice Matki Dobrego Pasterza – 1 oraz jedna osoba świecka z diecezji warszawsko - praskiej. Większość misjonarzy udała się jeszcze na staż praktycznego doskonalenia języka do Anglii, Irlandii, Francji i Hiszpanii, a potem do krajów przeznaczenia.

 

Rozpoczęcie roku formacji 2017/2018

Głoście Chrystusa, bo tylko On jest Dobrą Nowiną – zaapelował do przyszłych misjonarzy bp Jerzy Mazur. W Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku formacyjnego. Przez najbliższe dziewięć miesięcy 22 osoby poprzez ćwiczenia duchowe, studia z zakresu misjologii a zwłaszcza naukę języka obcego będą przygotowywały się do wyjazdu na misje.

Formację rozpoczęło 1 września 2017 r. 22 osoby. W następnym miesiącu zostało przyjętych jeszcze dwóch kleryków. Do tego czasu korzystają z formacji 24 osoby. Jest wśród nich 12 kapłanów diecezjalnych: białostocka – 1, ełcka -1, opolska -2, przemyska – 1, tarnowska -6, siedlecka -1 i 3 kleryków pochodzących z diec. bielsko-żywieckiej, katowickiej i krakowskiej; 6 sióstr zakonnych ze zgromadzeń: Dominikanki - 1, Siostry Michalitki – 1, S. Wspomożycielki Dusz Czyścowych – 3, Służebniczki Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej -1, i 3 osoby świeckie z diecezji gliwickiej, radomskiej i zielonogórsko-gorzowskiej.

W zakresie wyboru kontynentów: 6 osób do Afryki: Kamerun -2, Zambia - 1, Tanzania - 1, Uganda -1, (kraj jeszcze nie określony) - 1; 12 do Ameryki Łacińskiej (kraj jeszcze nie określony) - 6, Boliwia -2, Kuba – 4; 2 do Oceanii: Papua Nowa gwinea – 2 i jedna osoba na Syberię .

 

DZIEŁO POMOCY „AD GENTES”

„Gdzie misjonarze tam nadzieja”– pod takim hasłem odbyła się II Niedziela Wielkiego Postu nazywana Niedzielą Ad Gentes (12.03.2017 r.). Została przeprowadzona szeroko rozwinięta akcja reklamowa w telewizji publicznej, Polskim Radiu i katolickich rozgłośniach radiowych. W akcję włączyły się czasopisma katolickie takie jak: „Gość Niedzielny”, „Niedziela”, „Idziemy”, „Przewodnik Katolicki”, „Nasz Dziennik”, „Różaniec”, „List do chorych”, „Tak Rodzinie”, „List do Pani”. Pojawiła się również informacja o akcji esemesowej Pomóż polskim misjonarzom w TVP.

Z ofiar zebranych do puszek na konto Dzieła wpłynęło 1 442 534,50 zł.

Z ofiar zebranych w ub. r. Dzieło Pomocy „Ad Gentes” sfinansowało już 144 projekty dotyczące zakupu lekarstw oraz żywności i odzieży dla najuboższych podopiecznych misji, remonty kościołów i kaplic, wsparcie finansowe placówek opiekuńczo-wychowawczych dla sierot i dzieci ulicy, zakup materiałów szkoleniowych dla katechistów, zakup podręczników szkolnych i katechizmów dla dzieci i młodzieży. Kilka projektów dotyczyło organizacji wypoczynku letniego połączonego z rekolekcjami dla dzieci i młodzieży oraz szkoleń dla liderów grup parafialnych i katechistów. Na realizację tych projektów przeznaczono 143 400,00 €.

Podobnie jak w latach ubiegłych Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przyznało roczne dotacje księżom diecezjalnym i misjonarzom świeckim w wysokości 3 500 zł na sumę 1 060 500,00 zł.

W ramach akcji Pomóż polskim misjonarzom (SMS o treści „Misje” na numer 72032) Dzieło Pomocy „Ad Gentes” zebrało do tej pory 91 892,51 zł. W tym roku realizujemy następujące projekty: "Wyposażenie pracowni komputerowej w szkole dla dzieci niewidomych" w School of Mather Elisabeth for Visually Impared Children (Meghalaya, Indie), "Radość w zabawie dla dzieci, które przeżyły trzęsienie ziemi" (Canoa, Ekwador),"Nie dla handlu ludźmi w Amazonii" (Tefe, Brazylia), Edukacja osób niepełnosprawnych (Caceres del Peru -Jjimbe, Peru), Prowadzenie świetlicy środowiskowej św. Rity (Iquitos, Peru), Pomoc medyczna i charytatywna dla osób upośledzonych fizycznie i psychicznie (Kwahu-Tafo, Ghana).

Dzieło we współpracy ze Stowarzyszeniem Societas Christiana i diecezją ełcką współfinansuje budowę szkoły podstawowej w Gitenda, w Burundi. Szkołę buduje Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus. Siostry otwierają nową placówkę, gdzie znajdzie się przedszkole i szkoła podstawowa. Są one bardzo potrzebne, ze względu na brak placówek oświatowych w okolicy. Fundacja przekazała na budowę szkoły 130 000 zł.

W 2017 r. Dzieło wygrało konkurs Polskiej pomocy rozwojowej na „Zwiększenie dostępu do kształcenia zawodowego dla młodzieży w regionie Dar es Salaam poprzez budowę i wyposażenie szkoły zawodowej w Centrum Edukacyjnym im. Maksymiliana Kolbego w Segerea”. Ministerstwo Spraw zagranicznych przeznaczyło na ten cel 746 509 zł. Szkoła, ma rozpocząć działalność edukacyjną w przyszłym roku, da szansę zdobycia zawodu 200 młodym Tanzańczykom. W budynku znajdą się 4 sale lekcyjne oraz 4 sale do prowadzenia warsztatów.

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” w 2017 r. sfinansowało 4 projekty budowy studni. Pierwszym projektem jest „Studnia w Buturu”, to niewielka wioska na północy w Tanzanii, gdzie pracują polskie siostry zmartwychwstanki. Druga studnia, którą udało się wywiercić dzięki darczyńcom Dzieła oraz Fundacji „Studnie nadziei” dostarcza czystej wody w Butiamie; w wiosce, gdzie swą placówkę misyjną mają zmartwychwstańcy. Jest to jedyne ujęcie wody w okolicy, z którego korzystają mieszkańcy wiosek. Trzecią studnię zbudowano w tym roku dla misji sióstr michalitek w Balengou, w diec. Bafoussan, w Kamerunie. Studnia służy ośrodkowi zdrowia prowadzonemu przez siostry, dzieciom ze szkoły podstawowej oraz lokalnej społeczności. Czwartą studnię zbudowano w Nanjota w diec. Tunduru-Masasi (Tanzania) przy klinice Matki i Dziecka oraz przychodni zdrowia prowadzonej przez siostry niepokalanki. Dostęp do wody pomoże w utrzymaniu odpowiednich warunków sanitarnych. Dzięki studni siostry rozwiążą problem stale brakującej wody.

Staraniami Dzieła Pomocy „Ad Gentes” ukazały się wydawnictwa: „Pomocnicy Orszaku Trzech Króli”, „Rozważania różańcowe”, „Idźcie i głoście – o duszpasterstwie i misyjnym nawróceniu”, „Świeccy a misje”.

30 maja 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom ogólnopolskiego Konkursu „Mój szkolny kolega z misji”, który organizuje Dzieło Pomocy „Ad Gentes”. Patronat honorowy nad Konkursem objęli: abp Wojciech Polak, Prymas Polski, bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji oraz pani Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej. Temat tegorocznego konkursu brzmiał: „Gdzie misjonarze – tam nadzieja”. Nagrody w kategoriach: literackiej, plastycznej, muzycznej i literackiej odebrało ponad 150 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. W spotkaniu uczestniczyli także nauczyciele, którzy zostali nagrodzeni w kategorii: scenariusz lekcji promującej dzieła misyjne.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2017/18 ruszyła XVII edycja ogólnopolskiego konkursu misyjnego „Mój szkolny kolega z misji”, który jest przeżywany pod hasłem: „Z Maryją na Misje”. W bieżącym roku Dzieło Pomocy „Ad Gentes” zaproponowało pięć kategorii konkursowych: literacką, plastyczną, charytatywną, scenariusz lekcji oraz muzyka. Dochód z kategorii charytatywnej, tzn. z podjętych przez uczestników działań, zostanie przeznaczony na realizację projektu remont i wyposażenie szkoły i przedszkola prowadzonego w Mann (Republika Środkowoafrykańska) przez Małgorzatę Kiedrowską, misjonarkę świecką.

 

MIVA POLSKA

MIVA Polska – Mission Vehicle Association Poland MIVA Polska powstała w Roku Jubileuszu 2000 jako agenda Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Konferencja Episkopatu Polski na swoim 370. Posiedzeniu Plenarnym dnia 7 października 2015 roku powołała MIVA Polska jako kościelną publiczną osobę prawną i zatwierdziła statut MIVA. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 25 marca 2016 roku MIVA Polska otrzymała osobowość prawną.

Motto MIVA Polska: Niesiemy Chrystusa:

    • na ziemi
    • na wodzie
    • w powietrzu

Głównym celem i zadaniem MIVA Polska jest troska o wyposażenie misjonarzy w środki transportu. W tym celu MIVA organizuje wiele akcji, aby promować dzieło misyjne Kościoła i ukazywać pracę misjonarzy, ich zaangażowanie na rzecz budowania Królestwa Bożego w świecie oraz różne potrzeby misyjne w zakresie środków transportu. Ważnym aspektem zaangażowania MIVA Polska jest wspieranie wysiłków na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach poprzez promowanie etyki kierowcy – chrześcijanina (Dekalogu Kierowcy MIVA i rachunek sumienia kierowcy), modlitwę za kierowców razem z misjonarzami etc.

 

Akcje prowadzone przez MIVA Polska

 • Akcja św. Krzysztof – 1 grosz za 1 km

Jest to apel MIVA do Kierowców i użytkowników pojazdów mechanicznych, aby w duchu wdzięczności Panu Bogu za bezpieczne podróże złożyli 1 grosz za 1 kilometr jazdy bez wypadku na środki transportu dla misjonarzy. W parafiach odbywa się wtedy coroczne błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów ze zbiórką ofiar na pojazdy misyjne.

 • uCZYNek WIARY – rowery dla katechistów w Afryce

Akcja pomocy katechistom na misjach, którzy są najbliższymi współpracownikami misjonarzy. W akcji biorą udział katecheci z uczniami, rowerzyści, indywidualni ofiarodawcy, parafie grupy parafialne etc.

 • Z Ewangelią na motorze – MOTOkilometry na misje

W szczególny sposób do udziału w tej akcji zapraszani są indywidualni motocykliści grupy i kluby motocyklowe. Akcja odwołuje się do solidarności między motocyklistami. Polega ona na zbieraniu motokilometrów, aby pomóc misjonarzom w zdobyciu motocykla do pracy misyjnej. Motocykliści otrzymują od MIVA MOTOkartę św. Krzysztofa i kieszonkową Ewangelię.

 • Ratujemy życie - Misyjny Ambulans

Przez cały miesiąc listopad MIVA wraz z misjonarzami modli się za zmarłych ofiarodawców i ofiary wypadków drogowych. Codziennie w ich intencji w listopadzie sprawowana jest Msza Św. Szczególnym dniem jest Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych w III niedzielę listopada. W ramach akcji prowadzona jest m.in. kampania Odblaski Życia, służąca poprawie bezpieczeństwa pieszych. Wsparcie z kampanii przeznaczone jest na zakup ambulansów do ośrodków zdrowia i do szpitali prowadzonych przez polskich misjonarzy.

 • Promienie Miłosierdzia - wózki dla niepełnosprawnych na misjach

Zainicjowana w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, aby wspierać misjonarzy zaangażowanych w posługę najsłabszym i pomóc niepełnosprawnym w misyjnych ośrodkach zdrowia, szpitalach, hospicjach, domach pomocy i opieki prowadzonych przez misjonarzy, a także niepełnosprawnym w ich domach.

 • Skuter śnieżny na misje

Akcja dotyczy misjonarzy pracujących na Dalekiej Północy. Prowadzona jest w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby misyjne. Jest okazją do ukazania pracy misjonarzy na wiecznych zmarzlinach wśród Inuitów.

 

Realizacja projektów na zakup środków transportu dla misjonarzy w 2017

 • Realizacja projektów misyjnych odbywa się według zasad przyjętych przez MIVA Polska i Statutu MIVA. Ogólne zasady pomocy są akceptowane przez Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.
 • Wnioski misjonarzy o pomoc skierowane do MIVA Polska są rozpatrywane trzy razy w roku: w lutym, maju i w październiku. Wnioski spełniające warunki formalne powinny wpłynąć do końca poprzedniego miesiąca.
 • Zgodnie z praktyka MIVA Polska przesłanie wypełnionego wniosku powinna poprzedzić pisemna prośba (listowna lub mailowa) z ukazaniem potrzeby i uzasadnieniem potrzeby pomocy.
 • Przyznane fundusze mogą być przekazane, gdy zapewnione jest pełne finansowanie projektu, a więc gdy dostępne są środki od pozostałych podmiotów będących partnerami danego projektu (np. diecezja misyjna, zgromadzenie, inne organizacje etc.).

W 2017 roku miały miejsce 3 sesje komisji ds. projektów MIVA:

 • 13 lutego 2017 – rozpatrywano 16 projektów;
 • 23 maja 2017 – rozpatrzono 43 projekty.
 • 16 października 2017 – rozpatrzono 25 projektów

 

Wydarzenia i akcje w 2017 roku

 • XVIII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa, 23 -30 lipca 2017

Inauguracja Tygodnia odbyła się w Parafii św. Michała Archanioła w Łańcucie w archidiecezji przemyskiej. Uroczystej Mszy św. w intencji kierowców, podróżujących oraz dobrodziejów MIVA Polska przewodniczył Arcybiskup Senior Józef Michalik. W uroczystości wzięło udział kilkunastu misjonarzy. Po Mszy św. tradycyjnie odbyło się poświęcenie pojazdów, a następnie Wielki Festyn św. Krzysztofa zorganizowany wspólnie przez Parafię Św. Michała Archanioła, Burmistrza miasta Łańcut oraz MIVA Polska. Oprawę muzyczną liturgii przygotował zespół muzyczny Signum z Radomia, który także koncertował na scenie w czasie Festynu.

Wśród wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów dużym zainteresowaniem cieszyło się policyjne stoisko. Uczestnicy imprezy mogli usiąść w policyjnym radiowozie oraz na policyjnym motocyklu, a także zobaczyć policyjne konie z Zespołu Konnego Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Na starszych czekało też stanowisko przygotowane przez Centrum Medyczne w Łańcucie przy którym można było zbadać ciśnienie, zmierzyć poziom cukru we krwi czy też spróbować swoich sił na fantomie ucząc się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wszyscy uczestnicy mogli posilić się karkówką z grilla przygotowaną przez Proboszcza razem z parafianami oraz zakosztować innych wspaniałych dań. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla dzieci: przejażdżki konno i kucykami, motorami czy quadami jak również zobaczyć zabytkowe auta nowoczesne motocykle. Dmuchane zamki, malowanie twarzy czy stoisko z watą cukrową również przyciągały najmłodszych.

Na scenie wystąpił Ricky Lion z zespołem Etno Libre. Afrykańskie rytmy rozkręciły publiczność. Ricky Lion przeprowadził również dla dzieci warsztaty bębniarskie. Po odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego misjonarze dzielili się swoim świadectwem życia misyjnego i dziękowali za pomoc w zakupie środków transportu: o. Zdzisław Grad SVD z Madagaskaru mówił o swojej pracy z grupami Odnowy w Duchu Św. na Czerwonej Wyspie, ks. Zbyszek Pieczuro z RPA opowiadał o misyjnej pracy na pustyni Karoo w diecezji De Aar, s. Lidia Potocka z Port Shepston w RPA dzieliła się 27 doświadczeniem pracy z głuchoniemymi dziećmi. Była też s. Bakhita pochodząca z Kamerunu ze Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek, która podziękowała za pomoc MIVA, która poprzez pracę Sióstr dla chorych i potrzebujących, oraz poprzez prowadzone przez Siostry szkoły służy społeczeństwu afrykańskiemu.

 • Uroczystości zakończenia Tygodnia św. Krzysztofa w Waplewie

Uroczystości związane z zakończeniem obchodów 18. Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa odbyły na Warmii w Waplewie w Parafii św. Stanisława, Biskupa i Męczennika w niedzielę 30 lipca 2017. Ważnym punktem obchodów była wspólna modlitwa za Kierowców i podróżujących podczas uroczystej Mszy św., poświęcenie pojazdów oraz nowej kapliczki św. Krzysztofa ufundowanej przez pana Wojciecha Chrzanowskiego. Stanęła ona przy nowym parkingu obok kościoła parafialnego. W uroczystości wziął udział m.in. Krzysztof Hołowczyc, popularny kierowca rajdowy i przyjaciel polskich misjonarzy, Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z mł. insp. Janem Markowskim – zastępcą Komendanta oraz mł. insp. Robertem Zalewskim – naczelnikiem WRD KWP w Olsztynie, celnicy z Izby Celnej (obecnie KAS – Krajowa Administracja Skarbowa) z Olsztyna, MIVA Polska oraz wielu Przyjaciół i Dobroczyńców MIVA.

Uroczystości rozpoczęły się uroczystą Mszą św. za kierowców o godzinie 10.00. Celebrował ją ks. Marian Midura, proboszcz parafii i Krajowy Duszpasterz Kierowców wraz z ks. Jerzym Kraśnickim, dyrektorem MIVA Polska, który wygłosił okolicznościową homilię.

Policjanci z Olsztyna zostali uhonorowani tegorocznym wyróżnieniem Krajowego Duszpasterstwa Kierowców i MIVA Polska – Złotą Kierownicą św. Krzysztofa za ich wielki wkład w poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach, szczególnie w obrębie Warmii i Mazur i współpracę na tym polu z KDK i MIVA.

Oprócz tego tegorocznym wyróżnieniem Złotej Kierownicy św. Krzysztofa została nagrodzona Polska Federacja Szkół Szkolenia Kierowców (PFSSK) i związani z nią: Włodzimierz Gąsiorek, Dariusz Gil i Wojciech Szemetyłło za zasługi na polu edukacji brd wśród młodych, za wieloletnią współpracę z KDK i MIVA na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz promocję Akcji św. Krzysztof – 1 grosz za 1 km i pomoc polskim misjonarzom w zdobyciu środków transportu. Nagrody wręczył Laureat Złotej Kierownicy, Krzysztof Hołowczyc.

Wierni otrzymali błogosławieństwo relikwiami polskich misjonarzy-męczenników z Pariacotto w Peru, bł. Zbigniewa Strzałkowskiego i bł. Michała Tomaszka, Franciszkanów, którzy zginęli z rąk Świetlistego Szlaku w 1991 roku.

Po uroczystościach Ks. Marian zaprosił gości na poczęstunek – kociołek afrykański (potjie kos), który wieńczył całą uroczystość.

 • Misyjna Moto-Majówka w Pozezdrzu, 2 maja 2017

W dniu 2 maja br. odbyła się w parafii św. Stanisława w Pozezdrzu k. Giżycka na Mazurach w diecezji ełckiej druga Moto-Majówka pod patronatem MIVA Polska i motocyklistów z grupy „God Guards”, do której należą pasjonaci jednośladów w sutannach. W chłodny majowy dzień do Pozezdrza zjechało się prawie 150 miłośników jednośladów. Przybyło także 18 księży –motocyklistów.

W południe odprawiona została Msza św. w intencji wszystkich motocyklistów i ich rodzin. Przewodniczył jej Prezydent grup motocyklowych „God’s Guards” ks. Mirosław Dec, a okolicznościową homilię wygłosił ks. Marcin. Mówił w niej m.in. , że pasja motocyklowa jest rodzajem „pasji, która pozwala poznawać i odkrywać Boga z piękna tego świata, z piękna przyrody, krajobrazów i dzięki spotkanym ludziom. Jest też okazją do dawania świadectwa Chrystusowi”. Obecny na uroczystości dyrektor MIVA Polska, ks. Jerzy Kraśnicki podkreślił misyjny charakter Moto-majówki w Pozezdrzu, zwłaszcza w tym roku duszpasterskim obchodzonym w Polsce pod misyjnym hasłem „Idźcie i głoście”. Po raz drugi podczas tego majowego zlotu zbierane były fundusze na zakup motocykla dla misjonarzy, w tym roku – do Kaga Bandoro w Republice Centralnej Afryki, gdzie Ordynariuszem jest polski misjonarz, Bp Tadeusz Kusy OFM. Po Mszy św. odbyło się poświęcenie motocykli, a potem parada motocyklowa. Następnie wszyscy brali udział w festynie. Wśród atrakcji były stoiska z regionalnymi potrawami, stoisko MIVA Polska, występ zespołu TWA, taniec zumby, „motocyklowa muzyka” i wiele innych. Dochód z festynu został w całości przeznaczony na misyjny motocykl.

Głównym organizatorem Moto-majówki w Pozezdrzu jest Proboszcz ks. Krzysztof Karbowski, wcześniej pracujący jako misjonarz na Syberii. Współorganizatorami byli szkoła i Urząd Gminy z Pozezdrza oraz motocykliści z grupy „God’s Guards”. Ks. Proboszcz został uhonorowany przez MIVA kurtką rajdową z autografem Jacka Czachora, znanego w Polsce i za granicą motocyklisty rajdowego Rajdu Dakar.

 • 16. Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców na Jasną Gorę, 12-13 maja 2017

W dniach 12-13 maja na Jasnej Górze w czasie 16. Ogólnopolska Pielgrzymki Kierowców kierowcy i ich rodziny oraz licznie zgromadzeni pielgrzymi modlili się o poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach.

Tegoroczna pielgrzymka odbywała się w dniu 100-lecia Jubileuszu Objawień w Fatimie, a także w roku Jubileuszu 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Do tych wydarzeń nawiązywało hasło pielgrzymki: „W Maryi Pomoc i opieka na drogach”.

Na Pielgrzymce nie zabrakło ludzi związanych z bezpieczeństwem na drogach m.in. policjantów, przedstawicieli instytucji związanych z ruchem drogowym, duszpasterzy kierowców, a także przedstawiciele polskiego Parlamentu. Byli obecni także kierowcy rajdowi, przedstawiciele mobilnych służb celnych, przyjaciele i dobroczyńcy MIVA Polska oraz misjonarze i przedstawiciele środowisk misyjnych.

Spośród rajdowców obecny jest m.in. Marek Dąbrowski, polski motocyklista rajdowy, wicemistrz świata 2003, drugi wicemistrz świata 2004 i 2002, wielokrotny mistrz i wicemistrz Polski w Rajdach Enduro, a także ośmiokrotny uczestnik legendarnego Rajdu Paryż-Dakar. Na jasnogórską modlitwę przybył także polski pilot rajdowy Maciej Wisławski, jeden z najbardziej utytułowanych rajdowców w Polsce.

Specjalnymi uczestnikami pielgrzymki byli misjonarze m. in. ks. Maciej Słysz, misjonarz Fidei Donum pracujący w misji Huancavelica z Peru i s. Marieta Żelasko z Sunyani w Ghanie. Ich obecność jest wyrazem modlitewnej wdzięczności wszystkim kierowcom i ich rodzinom za udział w Akcji św. Krzysztof 1 grosz za 1 km szczęśliwej jazdy na rzecz misyjnych środków transportu.

Pielgrzymce Kierowców towarzyszyły trzy znaki: kosz z intencjami pielgrzymkowymi od kierowców, dobroczyńców i przyjaciół MIVA Polska z całego kraju; księga wdzięczności MIVA Polska zawierająca listy i podziękowania od misjonarzy za ubiegłoroczną pomoc w zakupie środków transportu oraz Złota Kierownica św. Krzysztofa, rodzaj wyróżnienia od Krajowego Duszpasterstwa Kierowców i MIVA Polska dla Paulinów.

Msza św. w intencji wszystkich kierujących pojazdami i podróżujących oraz w intencjach przesłanych do MIVA Polska odprawiona została o godz. 11.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu. Eucharystii przewodniczył ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIVA Polska. Homilię wygłosił ks. Marian Midura, Krajowy Duszpasterz Kierowców. Oprawę muzyczną liturgii przygotował Chór „Ziarenko” z par. Ducha Świętego w Podstolicach. Na zakończenie Eucharystii nastąpiło zawierzenie Kierowców i Podróżujących opiece Matki Bożej Jasnogórskiej. Po Mszy św. tradycyjnie miało miejsce poświęcenie pojazdów stojących na parkingach jasnogórskich. W czasie poświęcenia pojazdów wolontariusze MIVA wręczali kierowcom obrazki św. Krzysztofa z Dekalogiem Kierowcy.

Ostatnim punktem pielgrzymki była popołudniowa Droga Krzyżowa na Wałach jasnogórskich. Pielgrzymi niosąc zapalone znicze modlitwą otoczyli ofiary wypadków drogowych, szczególnie tych, którzy zginęli na drogach na przestrzeni ostatniego roku.

Podczas Pielgrzymki przekazana została pomoc w postaci symbolicznego czeku – pielgrzymkowy dar od polskich kierowców na zakup 90 rowerów dla katechistów: na 30 rowerów do Republiki Środkowej Afryki do diecezji Kaga Bandoro, gdzie Ordynariuszem jest polski misjonarz Bp Tadeusz Kusy OFM oraz na 60 rowerów do diecezji Sunyani w Ghanie, gdzie s. Marietta Żelasko ze Zgromadzenia Sióstr św. Rodziny z Nazaretu zajmuje się przygotowaniem i formacją katechistów.

 • uCZYNek WIARY dla misji w Mińsku Mazowiecki, 14 maja 2017

W niedzielę 14 maja br. w parafii św. Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim odbyło się posumowanie akcji MIVA Polska: uCZYNek WIARY – rowery dla katechistów w Afryce. Wcześniej, w ciągu tygodnia, w dniach 9 i 10 maja odbyły się misyjne spotkania MIVA ze w szkołach podstawowych leżących na terenie parafii. W ramach niedzielnych obchodów odbyło się poświecenie rowerów, a dzieci otrzymały od MIVA pakiety odblaskowe na rower. Dzieci w czasie Mszy św. składały w darze ołtarza swoje skarbonki z ofiarami na rowery do Afryki. Nie zabrakło też stoiska MIVA Polska z pamiątkami z Afryki. Na niedzielny finał przybyła misjonarka z Ghany s. Marietta Żelasko ze Zgromadzenia Sióstr Św. Rodziny z Nazaretu.

Misjonarka dzieliła się podczas Mszy świętych swoim doświadczeniem pracy misyjnej skoncentrowanej na przygotowaniu i formacji katechistów w diecezji Sunyani w Afryce Zachodniej. Pod opieką siostry jest 620 miejscowych katechistów, służących jako wolontariusze. „To oni mieszkając w swoich wioskach, regionach, nauczają katechumenów, prowadzą nabożeństwa Słowa Bożego, często też i pogrzeby, prowadzą modlitwy w kaplicach i w domach - relacjonowała s. Marietta. Wielu z nich z powodu braku transportu nie może wypełniać dobrze swoich zadań i uczestniczyć w spotkaniach Po każdej Mszy św. trwała zbiórka do puszki na rowery dla katechistów w Sunyani.

MIVA Polska składa podziękowanie ks. Infułatowi janowi Byrskiemu, proboszczowi parafii św. Antoniego za inicjatywę i osobiste zaangażowanie w akcję na rzecz pomocy katechistom na misjach w zakupie rowerów.

W akcji uCZYNek WIARY w bieżącym roku 2017 wzięło udział 26 szkół ze swoimi katechetami. Akcji towarzyszyło hasło „Katecheci – katechistom na misjach”

 • VI listopadowa akcja Ratujemy Życie - Misyjny Ambulans i Niedziela modlitw za ofiary wypadków drogowych, 19.11.2017

Po raz 6. MIVA Polska zaprasza do udziału w listopadowej akcji „Ratujemy Życie - Misyjny Ambulans”.

Wsparcie z tegorocznej kampanii przeznaczone jest na zakup ambulansu do Centrum Medycznego w Kiabakari w diecezji Musoma w Tanzanii, którym kieruje ks. Wojciech Kościelniak z archidiecezji krakowskiej.

Przez cały miesiąc listopad trwała w kaplicy CFM modlitwa misjonarzy za zmarłych ofiarodawców MIVA, misjonarzy i ofiary wypadków drogowych. Codziennie w ich intencji była sprawowana Msza Św., a imiona zmarłych odczytywane są w Godzinie Bożego Miłosierdzia.

Szczególnym dniem był Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych w III niedzielę listopada, który w tym roku przypadł 19 listopada 2017. Obchody odbyły W Parafii Najczystszego Serca Maryi na Grochowie w Warszawie .Uroczystej Mszy Św. w intencji ofiar wypadków drogowych przewodniczył jej Krajowy Duszpasterz Kierowców ks. dr Marian Midura. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIVA Polska i zastępca Krajowego Duszpasterza Kierowców. Na świecie rocznie ginie w wypadkach drogowych ponad 1mln 250 tys. osób. Co 30 sekund na ziemi ginie człowiek na drodze. W Polsce w tym roku od 1 stycznia do 31 października na drogach straciło życie ponad 2200 osób, a ponad 32tys. odniosło obrażenia. 1/3 z nich ofiar śmiertelnych to piesi użytkownicy ruchu – powiedział kaznodzieja.

Przed ołtarzem zapłonęły znicze upamiętniające tych, którzy zginęli na drodze. W obchodach, które zostały zorganizowane z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych przypadającego co roku w 3. niedzielę listopada, uczestniczyli przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Służb Celno-Skarbowych. Strażacy po Mszy św. prezentowali sprzęt ratowniczy. Wierni otrzymywali od MIVA Polska „Odblaski Życia” dla pieszych. Zbierano też ofiary na zakup ambulansu na misje.

Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
110 0.080770969390869