Regulamin

 

 Rozdział I

 Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Komisja Episkopatu Polski ds. Misji (zwana w dalszej części Regulaminu Komisją) – powołana przez Konferencję Episkopatu Polski – jest stałą komisją, której celem jest wspomaganie Konferencji Episkopatu w sprawach misji.
 2. Komisja działa zgodnie ze wskazaniami Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski i w oparciu o przepisy Statutu i Regulaminu Konferencji Episkopatu Polski oraz niniejszego Regulaminu.
 3. Zgodnie z wytycznymi Soboru Watykańskiego II, zawartymi w Dekrecie o misyjnej działalności Kościoła Ad gentes (1965), a także normami zapisanymi w motu proprio Ecclesiae Sanctae (1966),  instrukcji Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów: De ordinanda cooperatione missionalis EpiscoporumQuo aptius (1969) i innych dokumentach tejże Kongregacji (m. in. Statuty Papieskich Dzieł Misyjnych (2005) i Vademecum Papieskich Dzieł Misyjnych (2007) oraz nauczaniem zawartym w encyklice Fidei donum Piusa XII (1957), adhortacji apostolskiej Pawła VI Evangelii nuntiandi (1975), Redemptoris missio Jana Pawła II (1990), Komisja koordynuje i propaguje misyjne dzieła Kościoła w Polsce oraz wspiera integrację i współpracę środowisk misyjnych.

 

Rozdział II

 Struktura organizacyjna Komisji

§ 2

 1. Przewodniczącym Komisji jest biskup wybrany przez Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, spośród członków Konferencji.
 2. Kadencja Przewodniczącego Komisji trwa 5 lat. Funkcję tę może on pełnić przez dwie kolejne kadencje.
 3. Przewodniczący Komisji przedstawia kandydatów na członków i konsultorów Komisji na Zebraniu  Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski celem zatwierdzenia.
 4. Przewodniczący mianuje Sekretarza Komisji, którego zadaniem jest utrzymywanie kontaktów z sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski oraz dokumentowanie działalności Komisji. Sekretarz z urzędu jest konsultorem, którego zatwierdza Zebranie Planarne Konferencji Episkopatu Polski.
 5. O powołaniu Sekretarza Przewodniczący Komisji informuje Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski.
 6. Przewodniczący Komisji powołuje spośród konsultorów Delegata ds. misjonarzy, któremu powierza odpowiedzialność za niesienie pomocy duchowej i materialnej polskim misjonarzom i misjonarkom pracujących na placówkach misyjnych.

§ 3

 1. Członkami Komisji są biskupi, również seniorzy, wspomagani przez konsultorów duchownych i świeckich.
 2. Komisja nie powinna liczyć więcej niż dziesięciu członków, a liczba konsultorów nie może przekroczyć piętnastu osób.
 3. Konsultorem Komisji z urzędu jest Krajowy Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych.

§ 4

Kadencja członków Komisji i konsultorów trwa pięć lat.

§ 5

 1. Przewodniczący Komisji ma prawo proponowania zmian personalnych w Komisji w czasie trwania jej kadencji.
 2. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji członka lub konsultora Komisji, jej Przewodniczący zgłasza nowego kandydata do zatwierdzenia przez Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski.

§ 6

W miarę potrzeb i dla usprawnienia prac Komisji jej Przewodniczący może w ramach Komisji powołać zespoły robocze, określając zakres ich pracy.

§ 7

 1. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji, może powołać dodatkowe podkomisje lub sekcje działające przy Komisji, określając ich nazwę, skład osobowy oraz zakres działań.
 2. Podkomisje lub sekcje działające przy Komisji pracują pod nadzorem jej Przewodniczącego i przedstawiają mu pisemne sprawozdania ze swej działalności do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

 

Rozdział III

Zadania Komisji

§ 8

Głównym zadaniem Komisji jest opiniowanie spraw misyjnych przekazanych przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski lub Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski oraz pomaganie w ich rozwiązywaniu.

§ 9

Komisja w ramach kompetencji i zgodnie z zaleceniami Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski podejmuje studium problemów misyjnych i inicjatywy duszpasterskie służące propagowaniu idei misyjnej Kościoła oraz opracowuje materiały duszpasterskie i projekty dokumentów.

§ 10

 1. Zasadniczym celem Komisji jest ożywienie i rozwój świadomości misyjnej oraz gorliwości misyjnej wśród duchowieństwa i wiernych Kościoła katolickiego w Polsce, popieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych na rzecz misji i ich koordynowanie dla dobra Kościoła oraz służba na rzecz integracji i zgodnej współpracy środowisk misyjnych w Polsce.
 2. W celu zagwarantowania jedności w działaniu z Kościołem powszechnym Komisja współpracuje z Kongregacją ds. Ewangelizacji Narodów.
 3. Komisja popiera i sprawuje patronat nad Papieskimi Dziełami Misyjnymi we wszystkich diecezjach polskich.
 4. Komisja nadzoruje pracę MIVA Polska, Dzieła Pomocy „Ad Gentes”, Centrum Formacji Misyjnej oraz Instytutu Misyjnego Laikatu służąc radą i pomocą w realizacji ich celów.
 5. Współpracując z Delegatem Biskupa ds. Misji, Komisja koordynuje pracę diecezjalnych dzieł misyjnych w Polsce.
 6. Komisja, nie przejmując zadań spoczywających na Kościołach lokalnych lub zgromadzeniach zakonnych, ruchach, stowarzyszeniach i wspólnotach kościelnych, wspiera je w animacji misyjnej i działalności na rzecz misji.
 7. Komisja troszczy się o nowe powołania do pracy na misjach.

 

Rozdział IV

Zebrania Komisji

§ 11

 1. Zebrania Komisji odbywają się przynajmniej dwa razy w roku.
 2. Przewodniczący Komisji zwołuje zebrania w miejscu przez niego wyznaczonym, ustalając ich porządek i program oraz powierzając Sekretarzowi, członkom Komisji i konsultorom zadania do wypełnienia.
 3. Sekretarz, nie później niż 10 dni przed zebraniem przesyła wszystkim członkom, konsultorom oraz gościom, wskazanym przez Przewodniczącego Komisji, zawiadomienia, program obrad i materiały dotyczące zebrania.

§ 12

 1. Przewodniczący Komisji może zaprosić na posiedzenie Komisji gości w charakterze doradców lub ekspertów.
 2. W zebraniach Komisji mogą uczestniczyć także członkowie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, po uprzednim powiadomieniu Przewodniczącego Komisji.

§ 13

 1. Członkowie Komisji są zobowiązani do stałego i aktywnego uczestnictwa w zebraniach Komisji i jej pracach.
 2. Obecność na zebraniu Komisji należy potwierdzić własnoręcznym podpisem na liście obecności, sporządzonej przez Sekretarza.

§ 14

Zebrania Komisji prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności pracami kieruje wskazany przez niego członek Komisji.

§ 15

 1. Na początku zebrania Przewodniczący Komisji wprowadza w tematykę obrad i przedstawia ich porządek do zatwierdzenia przez członków Komisji.
 2. Członkowie Komisji mogą zgłaszać Przewodniczącemu swoje propozycje tematów obrad Komisji.

§ 16

 1. Ustalenia Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów.
 2. Konsultorzy Komisji uczestniczą w zebraniach Komisji na zaproszenie Przewodniczącego, ale bez decydującego prawa głosu.
 3. Sprawy, które Komisja uzna za ważne i pilne, Przewodniczący Komisji, po uprzednim zgłoszeniu Sekretarzowi Generalnemu Konferencji Episkopatu Polski, przedstawia do rozpatrzenia na Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.
 4. Oficjalne stanowisko Komisji musi uzyskać aprobatę Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, a w nagłych przypadkach Rady Stałej, Prezydium lub Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

§ 17

 1. Sekretarz Komisji sporządza protokół pisemny z każdego jej zebrania.
 2. Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji odczytuje się na kolejnym zebraniu i za zgodą członków Komisji podpisuje go Przewodniczący i Sekretarz.
 3. Tekst protokołu otrzymują wszyscy członkowie Komisji, a jeden egzemplarz zostaje przekazany do archiwum Komisji oraz do Archiwum Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 18

Do końca stycznia każdego roku, Przewodniczący Komisji przesyła do Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski pisemne sprawozdanie z działalności Komisji.

§ 19

 1. Sekretarz czuwa nad bieżącą dokumentacją prac Komisji oraz nad jej archiwum.
 2. Po zmianie na stanowisku Przewodniczącego archiwum Komisji powinno zostać przekazane następcy.
 3. Po rozwiązaniu Komisji przez Konferencję Episkopatu Polski wszystkie dokumenty należy przekazać do Archiwum Konferencji Episkopatu Polski.

§ 20

 1. Komisja opracowuje Regulamin Komisji oraz może proponować w nim zmiany. Regulamin Komisji lub jego nowelizacja wymagają zatwierdzenia przez Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski.
 2. Regulamin Komisji lub jego nowelizacja wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego zatwierdzeniu przez Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski.

 

Regulamin Komisji został zatwierdzony na okres 3 lat podczas 369. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Warszawie w dniach 9-10 czerwca 2015 r., na podstawie Uchwały nr 1/369/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r.

Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
108 0.072486162185669