1 lis

Ekspert KEP o polskich obchodach Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny stanowił dla całego Kościoła w Polsce inspirację do wzmożonej modlitwy za misje - podkreśla w przekazanym KAI sprawozdaniu ks. prał. Zbigniew Sobolewski, konsultor Komisji KEP ds. Misji i dyrektor dzieła Pomocy Ad Gentes. Wiele diecezji i parafii, zgromadzeń zakonnych oraz wspólnot podjęło modlitwę w intencji misji; zorganizowano szereg spotkań, kongresów misyjnych i pielgrzymek do sanktuariów diecezjalnych. W szkołach natomiast organizowano specjalne katechezy i konkursy misyjne.

Publikujemy podsumowanie ks. prał. Zbigniewa Sobolewskiego nt. polskich obchodów Nadzwyczajne Miesiąca Misyjnego w Polsce.


Powoli dobiega końca Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Jego motto: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie” akcentuje powołanie misyjne wszystkich ochrzczonych. Papież pragnął, aby obchody tego miesiąca przyczyniły się do rozbudzenia świadomości misyjnej ad gentes i podjęcia z nową mocą nawrócenia misyjnego i reformy struktur duszpasterskich w duchu misyjnym.

Dając rady, jak przeżyć ten miesiąc Ojciec Święty zwrócił uwagę na:

1) osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową,

2) czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć na misjach,

3) pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i teologicznej dotyczącej misji ad gentes,

4) pomoc duchową i materialną na rzecz młodych Kościołów misyjnych.

Papież osobiście zaangażował się w przeżywanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, biorąc udział w celebracjach w Wiecznym Mieście i kierując słowa zachęty do wiernych, by zaangażowali się w misyjne dzieło Kościoła. Powierzając Papieskim Dziełom Misyjnym odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie tego miesiąca w Kościele powszechnym, chciał by był on przeżywany przede wszystkim w diecezjach i parafiach, zgromadzeniach zakonnych oraz ruchach, stowarzyszeniach i fundacjach kościelnych. W dniu 9 października abp Givanni Pietro Dal Toso, sekretarz pomocniczy Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów i przewodniczący Rady Wyższej Papieskich Dzieł Misyjnych był gościem specjalnym w czasie obrad Konferencji Episkopatu Polski i do zebranych arcybiskupów i biskupów skierował słowo na temat Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, inicjatyw oraz roli Papieskich Dzieł Misyjnych w animacji i współpracy misyjnej.

W Polsce wielu cennym inicjatywom propagującym misje w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym zaangażowała się Komisja Misyjna i jej agendy.

Modlitwa za misje

W czasie przygotowań do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, przez 9 miesięcy siostry klauzurowe w Polsce modliły się każdego dnia o owocne przeżycie tego czasu oraz wspierały swymi duchowymi ofiarami misjonarzy. Modlitwa stała się ważnym rysem przeżywanych obchodów.

Zgodnie z wolą Ojca Świętego, na rozpoczęcie miesiąca misyjnego zorganizowano w wielu katedrach, sanktuariach diecezjalnych i kościołach parafialnych uroczystą Mszę św. w intencji misji. Liturgii przewodniczyli księża biskupi lud ich delegaci. Do udziału w Eucharystii i podejmowania czynów miłosierdzia wobec ubogich Kościołów misyjnych biskupi zachęcali kapłanów, siostry zakonne, kleryków, chorych dzieci i młodzież oraz wiernych świeckich.

Inaugurując obchody nadzwyczajnego miesiąca Misyjnego w archidiecezji białostockiej, podczas Mszy św. abp Tadeusz Wojda zwracał uwagę na to, że każdy chrześcijanin powinien czuć w swoim sercu powołanie misyjne. – Nie wszyscy możemy jechać na misje, ale wszyscy jesteśmy misjonarzami tam, gdzie żyjemy. Chrystus potrzebuje nas tam, gdzie jesteśmy – mówił abp Wojda.

O tym, by nie być zanurzonym w samozadowoleniu, że mamy świątynie i kapłanów, mówił bp Jan Wątroba, podczas Mszy św. inaugurującej Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny w diecezji rzeszowskiej. Pasterz diecezji zwrócił uwagę na aktualność wezwania Jezusa Chrystusa do głoszenia Ewangelii. – Słowa Jezusa Idźcie na cały świat są wciąż niezwykle aktualne. To zachęta, aby wyjść z miejsca bezpiecznego, dobrze znanego, i iść do tych, którzy bardzo potrzebują Ewangelii, za których Jezus umierał na krzyżu, i dla których Jezus chciał prawdy o miłości i zbawieniu. To jeden z najbardziej istotnych wymiarów Kościoła. Kościół ma wymiar misyjny. Nie może być zanurzony w samozadowoleniu, że my, w Polsce, mamy świątynie, kapłanów, dostęp do sakramentów i słowa Bożego. Trzeba, aby nasza myśl wybiegła o wiele dalej” – przekonywał.

Msze św. połączone ze spotkaniami misyjnymi odbywały się również w sanktuariach maryjnych w całej Polsce. W sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku zorganizowano kilka wydarzeń modlitewnych, m. innymi w intencji misjonarzy pochodzących z diecezji. Wspominano zmarłych misjonarzy oraz modlono się za Kościoły misyjne przeżywające prześladowania i trudności.

Na Jasnej Górze, podczas Apelu Jasnogórskiego, 1 października, zainaugurowana została codzienna modlitwa zaproponowana przez papieża Franciszka na czas szczególnego błagania „za ochrzczonych i posłanych”.

Nadzwyczajny miesiąc Misyjny stanowił inspirację do wzmożonej modlitwy za misje. Wiele diecezji i parafii, zgromadzeń zakonnych oraz wspólnot podjęło modlitwę różańcową i adorację eucharystyczną w intencji misjonarzy. Do parafii rozesłano materiały „Wyrusz na misję już dzisiaj” z rozważaniami na nabożeństwa różańcowe, przygotowane przez Papieskie Dzieła Misyjne. Dzieło Pomocy „Ad Gentes” rozprowadzało różańce misyjne, a wraz z nimi „Misyjne rozważania różańcowe” oraz książeczki z modlitwami za misje dla dzieci i dorosłych.

1 października w mediach społecznościowych Papieskich Dzieł Misyjnych wystartowała misyjna sztafeta. To modlitewny projekt, który połączył różne środowiska misyjne w modlitwie za misjonarzy. Modlący się „odwiedzili” wszystkie kontynenty i „dotknęli” najpilniejszych problemów misji. każdego dnia podejmowali wskazana intencję i ofiarowywali dowolną modlitwę, zmagania i cierpienia dnia codziennego w tej intencji. Uczestnicy sztafety mieli codziennie powiedzieć przynajmniej jednej osobie o Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym i o możliwościach misyjnego zaangażowania.

Cenną inicjatywę podjęła archidiecezja gdańska, gdzie przez cały październik podczas modlitwy różańcowej wspólnoty parafialne każdego dnia modliły się w konkretnych intencjach misyjnych, wspierając modlitwą nie tylko misjonarzy pochodzących z archidiecezji.

Również w diecezji zamojsko-lubaczowskiej każdego dnia, w poszczególnych parafiach wierni trwali na adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji misji.

Parafia p.w. św. Marcina z Tours w Sierakowicach podjęła akcję modlitewną w intencji fideidonistów diecezji pelplińskiej. Prze cały miesiąc wierni trwali na adoracji eucharystycznej w intencji misji.

By przypomnieć o chrześcijanach i misjonarzach prześladowanych, w kościele ojców karmelitów na Wzgórzu Św. Wojciecha w Poznaniu zaprezentowano raport „Prześladowani i zapomniani. Chrześcijanie prześladowani za wiarę w latach 2017-2019”. Z tej okazji przygotowano specjalna iluminację fasady kościoła.

W Bazylice Kolegiackiej, w Niedzielę Misyjną bp Szymon Stułkowski odprawił okolicznościową Mszę św. Modlono się o wyniesienie na ołtarze p. Wandy Błeńskiej, misjonarki świeckiej.

W ramach Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego odbyły się również pielgrzymki do sanktuariów diecezjalnych.

5 października miała miejsce Diecezjalna Pielgrzymka Parafialnych Kół Żywego Różańca do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Pielgrzymi wysłuchali katechezy misyjnej oraz modlili się za misje.

Tego samego dnia, podczas Pielgrzymki Rodziny Różańcowej Diecezji Radomskiej do Matki Bożej Królowej Różańca św. w Wysokim Kole bp Henryk Tomasik zainaugurował obchody miesiąca misyjnego w diecezji radomskiej. Pątnicy wzięli udział we Mszy św. oraz koncercie dedykowanym członkom Żywego Różańca i wszystkim współpracownikom misji.

Kongresy i spotkania

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny stał się okazją do pogłębionej refleksji nad istotą misji, powołania misyjnego wszystkich wiernych oraz poszukiwania nowych form zaangażowania misyjnego Kościoła w Polsce.

Biskupi polscy skierowali z tej okazji List pasterski, w którym napisali: „Pragnieniem Ojca Świętego jest, aby Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny odnowił misyjną żarliwość wszystkich wiernych. Mają temu służyć refleksja nad kluczowym miejscem misji ad gentes w życiu Kościoła, modlitwa za misje oraz umiejscowienie misji w sercu wszystkich inicjatyw diecezjalnych, zakonnych i podejmowanych w ruchach i stowarzyszeniach katolickich”. List został odczytany we wszystkich kościołach 22 września br.

Wiele archidiecezji i diecezji zorganizowała spotkania, kongresy misyjne oraz sympozja popularnonaukowe, aby ożywić zainteresowanie misjami wśród duchowieństwa i wiernych.

5 października 2019 r. w auli Caritas Archidiecezji Lubelskiej odbyło się Forum Misyjne „Ochrzczeni i posłani w animacji i działalności misyjnej”. Zorganizowało je centrum Misyjne Archidiecezji Lubelskiej. Było to spotkanie wszystkich środowisk tworzących różne dzieła misyjne w archidiecezji. Konferencję wygłosił ks. dr hab. Franciszek Jabłoński, a Mszy św. przewodniczył ks. bp Mieczysław Cisło. Forum ubogaciło świadectwo p. Teresy Kmieć, siostry misjonarki świeckiej Heleny Kmieć, zamordowanej w Boliwii.

W dniu 15 października na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego miało miejsce I Archidiecezjalne Forum Misyjne.

19 października w sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach Raciborskich (diec. gliwicka) odbył się II metropolitalny Kongres Misyjny. Jego hasło wprost nawiązywało do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego („Ochrzczeni i posłani!). wzięli w nim udział ponad 600 członków kół misyjnych istniejących przy parafiach w archidiecezji katowickiej, diec. gliwickiej, opolskiej oraz sosnowieckiej. Podczas Mszy św. abp Wiktor Skworc apelował o modlitwę za misje i zachęcał, aby polecać Bogu sprawę misji na modlitwie różańcowej, ufnie zwracając się do Maryi pierwszej misjonarki. Tę myśl rozwinął bp Andrzej Iwanecki. – Często bywa tak, że gdy myślimy o niedzieli misyjnej, to spotykamy się z misjonarzem, który akurat jest w Polsce. On przyjeżdża do parafii. Mówi homilię, pokazuje zdjęcia czy film. Przywozi rzeczy z Afryki czy Ameryki Południowej. Wierni kupują książki lub różańce. Po tym wszystkim misjonarz wyjeżdża i wszyscy w parafii uważają, że akcja misyjna zakończyła się sukcesem. A w istocie najważniejsza jest modlitwa. Jeżeli ta akcja misyjna zaowocuje modlitwą, to wtedy będzie sukcesem – mówił ks. biskup.

Po Mszy św. osoby najbardziej zaangażowane w animację misyjną w parafiach otrzymały specjalne dyplomy.

Również w dniach 19-20 października odbywał się w Ełku i parafiach całej diecezji II Diecezjalny Kongres Misyjny. Jego hasło brzmiało: „Ochrzczeni i posłani w mocy Ducha”. 19 października w katedrze zgromadziło się ponad 1300 młodych z całej diecezji, aby wysłuchać świadectw misjonarek i misjonarzy, wspólnie modlić się za misje oraz zastanawiać nad osobistym zaangażowaniem na rzecz misji. w tym samym czasie ponad 1000 dorosłych modliło się, rozważało treści misyjne i wsłuchiwało w świadectwa misjonarzy w kościele pw. Ducha Świętego. Wszyscy spotkali się na wspólnej Eucharystii pod przewodnictwem bp Jana Ozgi z Kamerunu. Uczestnicy Kongresu mieli okazję obejrzeć spektakl misyjny „Zanieśmy światu miłość” oraz łączyć się telemostem z misjonarkami i misjonarzami posługującymi w różnych zakątkach świata. Bp Jerzy Mazur zachęcał do ofiarności na rzecz misji oraz tworzenia grup misyjnych w parafiach i szkołach. Kongres był kontynuowany we wszystkich parafiach w diecezji ełckiej w Niedzielę misyjną. Odbywały się kiermasze misyjne, spotkania z misjonarzami oraz zorganizowano kilka wystaw.

19 października, podczas Pielgrzymki Kapłanów Diecezji Kieleckiej do Sanktuarium Matki Bożej Mirowskiej w Pińczowie wygłoszona została konferencja misyjna „Duchowość misyjna kapłana diecezjalnego”. Również w diecezji kieleckiej, w dniu 25 października, w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego, odbyła się sesja misjologiczna. Referaty zaprezentowali m. innymi bp Jan Piotrowski i bp Andrzej Kaleta, ks. Łukasz Zygmunt oraz misjonarze świeccy i klerycy z ogniska misyjnego.

Komisja Episkopatu Polski ds. Misji zorganizowała w dn. 23 października w Sali Odczytowej centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie uroczystość wręczenia Medali „Benemetrenti in Opere Evangelizationis”. Medalem nagrodzono 15 osób i instytucji. Wzięło w niej udział ponad 250 osób. Było to święto wszystkich środowisk misyjnych w Polsce. Wspólne świętowanie wpisano w obchody Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w Polsce.

Nadzwyczajny miesiąc Misyjny w szkołach

W wielu szkołach w całej Polsce katecheci rozpoczęli przygotowania do obchodów Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego już na początku roku szkolnego. Zorganizowano szkolne konkursy plastyczne o tematyce misyjnej dla uczniów. Przygotowano wystawy i spotkania z misjonarzami a także koncerty i przedstawienia szkolne. Szczególną aktywnością wykazały się grupy dzieci i młodzieży z kół misyjnych oraz Szkolnych Kół Caritas. Zaangażowały się również koła teatralne, muzyczne i informatyczne. Inicjatywom tym towarzyszyły zbiórki pieniędzy na pomoc dla rówieśników w krajach misyjnych. Wiele szkół zdecydowało się na udział w ogólnopolskim Konkursie „Mój szkolny kolega z misji”.

W październiku katecheci przeprowadzili katechezy misyjne, zachęcając dzieci i młodzież do odkrycia powołania misyjnego oraz różnorakich form wspierania misji. Prezentowano sylwetki misjonarek i misjonarzy.

W diec. ełckiej dzieci i młodzież podjęły się już przygotowań do akcji „Kolędnicy misyjni”.

Młodzież szkolna zaangażowała się w przygotowanie oprawy liturgii Mszy św. przeżywanej w parafiach, poprzedzając ją montażami słowno-muzycznymi lub występami scholi. Wśród licznych inicjatyw dzieci i młodzieży wspomnimy jedynie inscenizację przygotowaną przez dzieci z ogniska misyjnego przy szkole podstawowej w Golinie. Sztuka „Nie lękajcie się!” przedstawiała historię chłopca, który patrząc na życie i misyjną posługę św. Barbary, św. Jana, św. Rity, bł. Anieli Salawy i św. Jana Pawła II zrozumiał istotę drogi wiodącej do świętości.

Wystawy, koncerty i inne inicjatywy misyjne

By przybliżyć wiernym świat misyjny w wielu miejscach zorganizowano wystawy prezentujące realia pracy na misjach. 1 października bp Damian Muskus uroczyście otworzył wystawę poświęcona misjom na krakowskich Plantach. Odwiedzający wystawę mogli poznawać historie ludzi z różnych zakątków świata oraz misjonarzy. Organizatorzy pragnęli w ten sposób uwrażliwić ich na problemy krajów misyjnych oraz zachęcić do pomocy bliźnim w potrzebie.

W Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym w Białymstoku można było obejrzeć wystawę prezentującą pracę misjonarzy pochodzących z archidiecezji białostockiej, pracujących na misjach w Peru, na Kubie i w Kazachstanie. Wystawa „Misjonarze na krańcach świata” została specjalnie przygotowana specjalnie na Miesiąc Misyjny.

W Ełku można było, podczas Kongresu podziwiać wystawę prezentującą misyjny dorobek polskich zgromadzeń zakonnych, diecezji oraz misjonarzy świeckich. Została ona przygotowana przez Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie.

5 października otwarto wystawę „Misyjne drogi Kapłanów Diecezji Płockiej” w Muzeum Diecezjalnym w Płocku.

W parafii werbistowskiej Królowej Apostołów w Rybniku zaprezentowano wystawę „Madonny Świata”. W skład ekspozycji weszło 18 plansz przedstawiających Maryję z 15 różnych sanktuariów na świecie. Każda plansza przedstawia krótką historię związaną z objawieniami maryjnymi lub historią kultu Matki Bożej w różnych krajach

W Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym odbyły się liczne koncerty. W sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, 12 października br. wybrzmiała muzyka i śpiew z byłych Redukcji Jezuickich w Ameryce Południowej. Koncertował chór Dysonans z Poznania. Chór ten koncertował również 11 października w katedrze poznańskiej.

Werbiści zorganizowali szereg koncertów baroku z Boliwii w całej Polsce. Chór i orkiestra z Palmarito, pod dyrekcją o. prof. Piotra Nawrota koncertowała m. innymi w Warszawie podczas uroczystej Gali wręczenia Medalu „Benemerenti” i sympozjum naukowego na UKSW w Warszawie.

5 X br., w synagodze w Buku (archidiecezja poznańska) zorganizowano promocję książki o ks. Ignacym Cieślaku SAC, misjonarzu w Rwandzie.

6 października odbyła się pierwsza w historii pielgrzymka „Śladami bł. Michała Tomaszka” z Rychwałdu do Łękawicy. W ten sposób świętowało Nadzwyczajny miesiąc Misyjny wraz z Markiem Tomaszkiem, bratem-bliźniakiem błogosławionego męczennika, ponad 200 osób.

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej zorganizowała dla swych wolontariuszy, 6 października br., w Podlaskim Centrum Dialogu spotkanie, podczas którego swoim świadectwem misyjnym misji podzieliły się wolontariuszki Emilia i Patrycja, które przez 5 tygodni pracowały w przedszkolu w Ugandzie. Podkreśliły one, że z pracy na misjach wróciły bogatsze o liczne doświadczenia i świadectwa wiary miejscowych dzieci. O pracy na misjach opowiedział również ks. kan. Zbigniew Grabowski, który pracował w Zambii przez 5 lat.

Nadzwyczajny miesiąc Misyjny stał się impulsem dla Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich do modlitwy i dzieł miłosierdzia na rzecz misji.

Trudno wymienić liczne inicjatywy podjęte w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym przez zgromadzenia zakonne w Polsce. Wpisują się one w całoroczną działalność animacyjną i formacyjną, w trudy gromadzenia pomocy finansowej i duchowej dla placówek misyjnych.

Nadzwyczajny miesiąc Misyjny w mediach

W propagowanie Nadzwyczajnego miesiąca Misyjnego włączyły się media publiczne i katolickie. Temat misji wybrzmiewał w licznych audycjach radiowych i telewizyjnych. Był stale obecny na stronach internetowych.

W sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach została odprawiona Msza św. w intencji misji, transmitowana przez TVP, ze szczególnym uwzględnieniem Miesiąca Misyjnego: 6 października – przewodniczył bp Jerzy Mazur SVD, biskup ełcki; 20 października – ks. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych oraz 27 października – bp Andrzej Jeż, biskup tarnowski.

Członkowie Komisji Misyjnej wygłosili sobotnie katechezy poranne w „Radiu Maryja”: 5 października – abp Tadeusz Wojda SAC, metropolita białostocki; 12 października – bp Jan Ozga, biskup diec. Doume w Kamerunie; 19 października – bp Józef Szamocki, biskup pomocniczy diec. toruńskiej oraz 26 października – bp Jerzy Mazur SVD, biskup ełcki.

ks. prał. Zbigniew Sobolewski, tk / Warszawa


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
124 0.12119698524475