16 cze

Homilia bp Jerzego Mazura w III dniu Kongresu

Msza św. radiowa z Kościoła Św. Krzyża w Warszawie, 14 VI 2015

W trzecim dniu IV Krajowego Kongresu Misyjnego, ks. bp. Jerzy Mazur odprawił uroczystą Mszę świętą w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Wzięli w niej udział misjonarze i misjonarki oraz uczestnicy Kongresu. Poniżej zamieszczamy tekst homilii bp Jerzego Mazura, wygłoszonej podczas Mszy św. Homilię można również wysłuchać na stronie razem.tv - kliknij tutaj.  

Umiłowani w Chrystusie Panu,

Siostry i Bracia,

1. Tak Bóg umiłował świat, że posłał swojego Syna na świat dla naszego zbawienia. Jezus wypełniał tę misję przez głoszenie królestwa Bożego, potwierdzając ją cudami i oddaniem życia na krzyżu. Wyśpiewaliśmy przed Ewangelią: „Ziarnem jest Słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie będzie żył na wieki” Jezus rozpoczął swoje nauczanie od słów: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Ludzie pragnęli Go słuchać, bo On miał słowa żywota wiecznego. A kiedy chcieli Go zatrzymać u siebie, mówił: „Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany”.

2. Za każdym razem, kiedy Jezus uczy w przypowieściach o królestwie Bożym, porównuje je z czymś bardzo małym, pokornym. W przypowieści o ziarnie ukazane jest ono jako ziarno, które rzucone w ziemię, kiełkuje i rośnie zarówno wtedy, gdy rolnik śpi, jak i wtedy, gdy czuwa.

Również w drugiej przypowieści Jezus wykorzystuje obraz nasienia gorczycy, które uważane jest za najmniejsze ze wszystkich nasion. Choć jest tak małe, to jednak jest pełne życia i wsiane w ziemię wyrasta i staje się „większe od jarzyn”.

Przesłanie dzisiejszej Ewangelii jest jasne: Królestwo Boże jest przede wszystkim darem Pana, łaską, która wyprzedza człowieka i jego dzieła. Bóg oczekuje od nas jedynie tego, byśmy realizowali Jego królestwo na ziemi, królestwo miłości, pokoju, radości, sprawiedliwości. Przyczyniajmy się do wzrostu Królestwa Bożego pośród nas. Siejmy ziarna Słowa Bożego, ziarna dobra, a zwyciężymy zło i zapanuje Królestwo Boże.

3. Dzisiaj misję siania Słowa Bożego, głoszenia Dobrej Nowiny o królestwie Bożym Jezus powierza nam. Mówi: „Idźcie i głoście, Idźcie i czyńcie uczniami”. Najcenniejszym darem, jakim możemy obdarzyć drugiego człowieka jest ukazać mu Jezusa Chrystusa.

Św. Jan Paweł II przekazując młodzieży 31 lat temu krzyż  pod którym dzisiaj stajemy, powiedział: Nieście go na cały świat, jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie.

W piątek i sobotę w Warszawie a dzisiaj w całej Polsce, we wszystkich archidiecezjach, diecezjach, we wszystkich parafiach, wspólnotach zakonnych przeżywamy IV Krajowy Kongres Misyjny. Jego celem jest przypomnienie, że jesteśmy powołani do ewangelizacji, a głoszenie Ewangelii jest podstawowym zadaniem Kościoła. Ten Kongres pięknie wpisuje się w 1050 rocznicę chrztu Polski i Światowe Dni Młodzieży, które będziemy przeżywać w przyszłym roku.

Dzisiaj potrzeba nowego zapału misyjnego i entuzjazmu dla sprawy głoszenia Ewangelii, tym, którzy nie słyszeli o Chrystusie. Daj Boże, aby Kongres misyjny, któremu towarzyszą słowa: „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”, pomógł wiernym ożywić jeszcze bardziej zapał misyjny.  

Mam nadzieję, że Kongres jest tą dobrą okazją do rozprostowania nóg przed drogą, która nas czeka, aby jeszcze bardziej zaangażować się w misyjne dzieło Kościoła, w misje ad gentes, w nową ewangelizację, w animację i współpracę misyjną, różnoraką pomoc duchową, materialną i ofiarowanie cierpień za misje i misjonarzy. Każdy misjonarz powie:jestem mocny mocą Ducha Świętego i silny siłą modlitw i ofiar darczyńców.Tak misjonarze są mocni mocą darów Ducha Świętego, bo to Duch Święty jest nadrzędnym podmiotem ewangelizacji. Misjonarze są silni naszymi modlitwami i ofiarami, bo mogą pomagać biednym i potrzebującym.

Tylko Bóg wie, ile cierpienia i ile wyrzeczeń przeżywa każdy misjonarz, aby to „ziarenko gorczycy”, ziarna Słowa, ziarna miłości, dobra, prawdy zostały zasiane, zaczęły kiełkować i przyniosły owoce.

Często słyszymy słowa papieża Franciszka: nie możemy pozostawać obojętni na te obszary świata, gdzie brak jest kapłanów, gdzie brak jest misjonarzy i misjonarek. Nie możemy pozostawać obojętni, że miliony ludzi jest oddalonych od światła Ewangelii. Nie możemy pozostawać obojętni na prośby misjonarzy i misjonarki.

Takie wołanie słyszę także od wielu biskupów z całego świata, jako Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Dlatego proszę i zachęcam Was wszystkich: „Prośmy Pana żniwa, by wyprawił robotników na swoje żniwo”. Aby posłał misjonarzy aż po krańce ziemi.

4. Zadajemy sobie pytanie, dlaczego misje, czy są potrzebne dzisiaj misje. Na te i na inne pytanie dają nam odpowiedź ostatni papieże. Św. Jan Paweł II uczył, że „Misje są sprawą wiary, są dokładnym wskaźnikiem naszej wiary w Chrystusa i w Jego miłość ku nam” (RMis, 11).

Nasza wiara daje pewność, że Bóg, kocha każdego człowieka i pragnie jego zbawienia, pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Nasza wiara uświadamia nam, że każdy człowiek potrzebuje Jezusa Chrystusa, który zwyciężył grzech, śmierć i pojednał ludzi z Bogiem.

Wiara w Jezusa Chrystusa jedynego Zbawiciela człowieka jest oparciem, impulsem w naszym zaangażowaniu misyjnym i naszej współpracy misyjnej.

Brak zaangażowania misyjnego, brak zapału misyjnego jest brakiem gorliwości w wierze. Kiedy wiara jest słaba, wtedy i jej głoszenie słabnie. Wtedy słabnie świadomość przynależności do Kościoła z natury misyjnego i nie ma pozytywnej odpowiedzi na słowa Jezusa „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”.

Papież Benedykt XVI przypominał nam, że „misje są sprawą miłości”. Mówił że najważniejszym zadaniem jest głoszenie Chrystusa i Jego zbawczego orędzia. Ukazywał na przykładzie św. Pawła, który doświadczył i zrozumiał na drodze do Damaszku, że odkupienie i misja są dziełem Boga i Jego miłości. To Miłość Chrystusa uczyniła go apostołem narodów. To z miłości do Chrystusa mówił: „Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku" (1 Kor 9, 16). Biorąc pod uwagę doświadczenie św. Pawła rozumiemy, że działalność misyjna jest odpowiedzią na miłość, którą Bóg nas obdarza. Jego miłość nas wybawia i ukierunkowuje na misje ad gentes, wśród narodów. (por., Deus caritas est, 2). To Bóg, który jest Miłością, prowadzi Kościół na krańce świata i wzywa ewangelizatorów, aby zaspokajali swoje pragnienie u źródła, którym jest Jezus Chrystus.

Papież Franciszek mówi, że „ misje są sprawą entuzjazmu”. Daje nam wspaniałą adhortację Evangelii Gaudium, w której zachęca „Nie pozwólmy się okradać z misyjnego entuzjazmu!” (EG 80). „Nie pozwólmy się okraść z radości ewangelizacji” (EG 83).

Papież Franciszek przemawia do nas także jako misjonarz, duszpasterz kochający ubogich i wzywa Kościół do duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia. Wzywa do radosnego głoszenia Ewangelii i dawania świadectwa. Ukazuje, że świat bardzo potrzebuje Ewangelii jako źródła radości, nadziei i pokoju.  Zachęca wszystkich do przebudzenia misyjnego. Mówi: marzę o misyjnym zrywie. Papież marzy, aby wszyscy ludzie Kościoła byli w postawie „wyjścia” do świata, aby zdobywać ludzi dla Chrystusa. Zachęca rodziny do działalności ewangelizacyjnej.Posyła nas na peryferie i na ulice, abyśmy tam nieśli Chrystusa i mieli świadomość, że «więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu».

Dzisiaj na zakończenie Kongresu misyjnego stojąc przy Krzyżu Światowych Dni Młodzieży pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim misjonarzom i misjonarkom za waszą wiarę, miłość, entuzjazm, zapał misyjny w głoszeniu Ewangelii aż po krańce ziemi. W ich imieniu pragnę podziękować wszystkim, darczyńcom, którzy na różny sposób pomagają misjom. Wyrażam wdzięczność wszystkim organizatorom i uczestnikom Kongresu misyjnego. Serdecznie dziękuję także dziennikarzom pracującym w mediach za przekazywanie informacji o misjach i misjonarzach, o Kościele cierpiącym i prześladowanym.

Stojąc pod tym Krzyżem wołajmy: „Polsko, Kościele w Polsce, ze swej wiary i miłości wysyłaj misjonarzy”, „Polsko, Kościele w Polsce, ze swej wiary i miłości z entuzjazmem wspomagaj misjonarzy”. Amen.  

 

 


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
123 0.11007189750671